360lecie 20180318coollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Statut szkoły 2017

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa i typ szkoły

 1. I Liceum Ogólnokształcące im ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, zwane dalej Liceum, jest publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, opartym od 1 września 2002r. na podbudowie programowej trzyletniego gimnazjum.

Szkoła kształci i wychowuje uczniów, zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania cyklu kształcenia od 1 września 2002 r. wynosi 3 lata.

 1. Liceum, jako jedna z najstarszych szkół średnich w kraju, na początku Collegium Ressoviense Scholarum Piarum, następnie Kaiserlich-Königlicher Ober Gymnasium, później Cesarsko-Królewskie Wyższe Gimnazjum, dostosowując się do współczesnego nazewnictwa, posługuje się w ustawowej formie, na wszystkich drukach firmowych, następującą nazwą, sygnowaną urzędową pieczęcią: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

§ 2. Akt erekcyjny

Szkoła, ufundowana przez Zofię Pudencjannę, córkę Mikołaja Spytka - Ligęzy, pana na Rzeszowie i jego szwagra Jerzego Sebastiana Lubomirskiego - marszałka Wielkiego Koronnego i hetmana polnego, otwarta 19 marca 1658 r., a erygowana bullą papieską Klemensa „In iuncti nobis divinitus Pastoralis” z dnia 20 marca 1668 r., posługuje się imieniem jej nauczyciela i patrona ks. St. Konarskiego, w myśl uprawnień przyznanych rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II Rzeczypospolitej z dnia 14października 1921 r. nr 21599/DII (pismo KOS Lwów z dnia 31 X 1921 r. L. 21406/IV).

§ 3. Siedziba szkoły i zespół zabudowań szkolnych.

Siedzibą Liceum są budynki przy ulicy 3 Maja 15 w Rzeszowie. Na parcelach popijarskich, stanowiących od 1784 r. własność Skarbu Państwa, a zarejestrowanych w księgach wieczystych w Państwowym Biurze Notarialnym w Rzeszowie (księga gruntowa Lwhgn, kat. Rzeszów, działka 115/1-obr. 207, 1163/1 o pow. 49 a 96 m2 - obr. 207), mieszczą się zabudowania szkolne oraz podwórza szkolne: małe - rekreacyjne i duże – z boiskami sportowymi. Przed szkołą, od strony ulicy, stoi pomnik patrona Liceum, składający się z cokołu, wykonanego z granitu strzegomskiego, oraz popiersia ks. St. Konarskiego, wykonanego z brązu.

W skład zabudowań Liceum wchodzą:

a - pomieszczenia szkolne poklasztorne, przylegające od wschodu do kościoła popijarskiego (obecnie pod wezwaniem św. Krzyża), pochodzące z połowy XVII w.,

b - zabudowania frontowe szkoły, wzniesione w latach 1703-1704 przez Tylmana z Gameren, architekta z doby baroku,

c - skrzydło północne i wschodnie szkoły, wybudowana w roku 1872,

d - sala gimnastyczna, wybudowana w roku 1960.

Dla realizacji celów statutowych Liceum posiada odpowiednio wyposażone sale lekcyjne, pracownie i gabinety przedmiotowe oraz: pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne, gabinet higienistki szkolnej i archiwum.

§ 4. Inne informacje o szkole

 1. Językiem wykładowym w Liceum jest język polski.

 2. Liceum, jako szkoła państwowa, utrzymywane jest ze środków budżetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, za pośrednictwem gminy, wspomagane doraźnymi subwencjami przyznawanymi przez fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w rozdziale IV,§10, p.1,2,3.

 3. Organem prowadzącym Liceum jest Gmina Miejska Rzeszów. Kurator Oświaty w Rzeszowie sprawuje nad szkołą nadzór pedagogiczny.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1. Ogólne postanowienia

 1. Zadaniem Liceum jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju oraz wyposażenie jej w zasób wiadomości potrzebnych do podjęcia studiów wyższych.

 2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi pełny i wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i moralny, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 3. Zadania określone w ust. 1 i 2 Liceum wypełnia poprzez:

  1. realizację obowiązujących planów i programów nauczania,

  2. realizację planów wychowawczych,

  3. zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

  4. zapewnienie uczniom dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, poprzez korzystanie z fachowego doradztwa pedagogicznego,

  5. zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

  6. prawidłowo prowadzoną rekrutację do szkoły,

  7. umożliwianie uczniom indywidualnego programu i toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, na podstawie odrębnych przepisów,

  8. prowadzenie innowacji pedagogicznych,

  9. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny, uczenie miłości Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

  10. stwarzanie warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów,

  11. zapewnianie każdemu uczniowi możliwości swobodnego wyboru przedmiotu: religia lub etyka.

 4. Realizacji planów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły sprzyja:

  1. prowadzenie kół zainteresowań: przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

  2. organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów,

  3. wprowadzanie w życie zadań statutowych w zakresie kultywowania szczytnych tradycji szkoły, symboliki i obrzędowości szkolnej (rozdz. II, § 2, 3, 4),

  4. współdziałanie wszystkich organów szkoły,

  5. współpraca z innymi szkołami i organizacjami, w kraju i za granicą.

§ 2. Tradycje szkoły

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie oraz instytucje wspierające działalność Liceum, mają za zadanie kultywowanie i wzbogacanie tradycji i zwyczajów z przeszłości szkoły.

Do nich należą:

 • publikowanie prac i propagowanie wydawnictw o historii szkoły,

 • organizowanie zjazdów jubileuszowych wychowanków szkoły,

 • wspomaganie okolicznościowych spotkań koleżeńskich, urządzanych przez absolwentów poszczególnych oddziałów,

 • pielęgnowanie kultury materialnej szkoły, wyrażające się w szacunku i zabiegach konserwatorskich wobec zabytkowych zabudowań Liceum,

 • gromadzenie w Muzeum Szkolnym pamiątek w postaci: elementów dawnych sprzętów, pomocy naukowych, podręczników, ważnych dokumentów, fotografii, kronik, tableau, sztandarów, pieczęci, druków itp.,

 • utrzymywanie kontaktów z oo. pijarami w celu kontynuowania ideałów zawartych w dewizie “Pietas et litterae”,

 • uroczyste obchodzenie w szkole świąt ustalonych ceremoniałem szkolnym: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów, Święta Patrona szkoły (30 września), Apelu poległych w obronie ojczyzny profesorów i wychowanków (11 listopada), rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta Paniagi, innych świąt państwowych i szkolnych oraz zabaw półmetkowych i balów studniówkowych ,

 • drukowanie co roku sprawozdania szkolnego (tradycja wydawania sprawozdań przez Gimnazjum; Iuventusów cesarei regii Gymnasii Ressoviensis w latach 1787 - 1849, Jahresbenchtów c. k. OberGymnasium für das Schuljahr w latach 1850 - 1861 i sprawozdań dyrekcji Gimnazjum i Liceum od 1974 roku do chwili obecnej),

 • wmurowywanie okolicznościowych tablic, epitafiów i innych pamiątkowych płaskorzeźb.

§ 3. Symbolika szkolna

 1. Szkoła posługuje się własną symboliką. W jej zakres wchodzą: nazwa szkoły, sztandary szkolne, flaga, herb szkoły, odznaczenia szkolne, medale pamiątkowe, stroje reprezentacyjne pocztów sztandarowych. Wzory symboli szkolnych stanowią integralną część Statutu Liceum.

 2. Szkoła posługuje się 5 sztandarami:

  1. zrekonstruowanym z czasów pijarskich z XVII w.,

  2. podobizną chorągwi z czasów autonomii Galicji z XIX w.,

  3. sztandarem z 1947r., stanowiącym kopię sztandaru szkolnego z okresu II Rzeczypospolitej,

  4. sztandarem ufundowanym szkole w 1973r. w 200 rocznicę Komisji Edukacji Narodowej,

  5. sztandarem harcerskim reprezentującym wiekową tradycję działalności skautów i harcerzy naszej szkoły.

 3. Poczty sztandarowe występują podczas święta patrona szkoły, apelu poległych profesorów i wychowanków, zjazdów jubileuszowych, pożegnania absolwentów i innych uroczystości uznanych przez Radę Pedagogiczną za zasługujące na wyróżnienie.

 4. Poczty sztandarowe występują w odświętnym stroju szkolnym.

 5. W skład pocztów sztandarowych wchodzą uczniowie wyróżniający się w nauce i pracy na rzecz środowiska.

 6. Herb Liceum składa się z czterech pól, na których styku umieszczono skrót nazwy szkoły: I LO. Uformowany został na paludamentum koloru amarantowego, podbitym białym gronostajem z czarnymi centkami. W czterech polach umieszczono tarcze:

 • herbu “Półkozic” w postaci szarej głowy osła na niebieskim tle, jako znak fundatorki szkoły Zofii Pudencjanny z Ligęzów Rzeszowskich,

 • emblemat papieski składający się z białych znaków sześcioramiennej gwiazdy, dwu skrzyżowanych kluczy ze zwisającymi lambrekinami, plecionką z dwiema gwiazdeczkami pośrodku (całość na tle żółtym) – znak ten nawiązuje do tradycji erygowania szkoły przez Stolicę Apostolską,

 • herbu “Szreniawa” – Lubomirskich – przedstawiający odwróconą literę S koloru białego na czerwonym polu, jako symbol fundatora szkoły, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego,

 • herbu miasta Rzeszowa, w postaci krzyża maltańskiego koloru białego na niebieskim tle, jako znaku łączności szkoły z miejscowym środowiskiem.

 1. Odznaczenia szkolne mogą mieć postać:

  1. honorowych dyplomów i medali jubileuszowych, przyznawanych zasłużonym osobom lub instytucjom za wybitny wkład w rozwój Liceum,

  2. medalu okrągłego, mosiężnego z dewizą: Primus Inter Pares, przyznawanego wybitnym absolwentom Liceum na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej,

§ 4. Obrzędowość

 1. Obrzędowość szkolną tworzą: rytuał i kultywowane zwyczaje związane z następującymi uroczystościami:

  1. ślubowaniem nowo przyjętych uczniów,

  2. Dniem Edukacji Narodowej,

  3. Święto Patrona Szkoły,

  4. apelem zasłużonych,

  5. ogólnoszkolnym opłatkiem,

  6. studniówką,

  7. rocznicą Konstytucji 3 Maja,

  8. uroczystym rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego,

  9. spotkaniami koleżeńskimi wychowanków,

  10. zjazdami jubileuszowymi,

  11. uroczystościami pogrzebowymi.

 2. Za przestrzeganie obrzędowości odpowiada Dyrektor Szkoły.

 3. Likwidacja lub wprowadzenie nowych form obrzędowości następuje za zgodą Rady Pedagogicznej - na wniosek Dyrektora, nauczycieli, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ III

KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organami szkoły są:

a - Dyrektor,

b - Rada Pedagogiczna,

c - Rada Rodziców,

d - Samorząd Uczniowski.

 1. Niniejszy statut określa uprawnienia, obowiązki oraz zasady współpracy poszczególnych organów szkoły.

§ 2. Dyrektor Liceum

 1. Dyrektor jest kierownikiem szkoły i przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w Liceum. Stanowisko powierza mu i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

 2. Do obowiązków Dyrektora należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Liceum, a w szczególności sporządzanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego obejmującego harmonogram obserwacji zajęć, tematykę i terminarz szkoleń Rady Pedagogicznej, zakres i tematykę badań dotyczących: stanu i warunków działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, efektów działalności statutowej Liceum, przestrzegania Statutu, przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

 • opracowywanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

 • coroczne ustalanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym,

 • nadzór nad zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych

 • określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, w zasobach biblioteki szkolnej

 • prowadzenie dokumentacji określonej szczegółowymi przepisami,

 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,

 • planowanie pracy szkoły, opracowywanie arkusza organizacyjnego,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli,

 • prowadzenie dokumentacji przebiegu i wyników prowadzonego nadzoru pedagogicznego,

 • nadzorowanie pracy służb administracyjno-gospodarczych i ekonomicznych,

 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych przez Radę w ramach jej kompetencji stanowiących

 • zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki nauczycielom i uczniom, a także wykonywanie zadań dotyczących obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

 • wydawanie nauczycielom opinii o pracy i świadectw pracy,

 • dbałość o wysoki poziom kadry nauczycielskiej oraz maksymalną efektywność nauczania i wychowania,

 • troska o wysoką pozycję szkoły w kraju i w środowisku poprzez popularyzowanie jej dorobku w środkach społecznego przekazu i dokumentowanie osiągnięć …,

 • kultywowanie symboliki i tradycji szkolnej, przestrzeganie obrzędowości,

 • odpowiedzialność za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz właściwe obciążenie odpowiedzialnością materialną nauczycieli i innych pracowników Liceum,

 • współdziałanie z organizacjami związkowymi, organizacjami uczniowskimi, społecznymi i środowiskowymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli,

 • realizowanie zaleceń i wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego,

 • udzielanie Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Liceum,

 • zapewnienie należytej opieki nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,

 • organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkoły, prac konserwacyjno-remontowych oraz okresowych inwentaryzacji majątku Liceum,

 • sprawdzanie zgodności ze Statutem Liceum regulaminu działalności Rady Rodziców i regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. Uprawnienia Dyrektora:

 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz, podpisywanie dokumentów związanych zarządzaniem Liceum,

 • przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi uczniowskiemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru oraz raportu o jakości pracy Liceum,

 • powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

 • nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Liceum,

 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 • przyznawanie nagród i wymierzanie kar nauczycielom i innym pracownikom szkoły za naruszanie porządku i dyscypliny pracy,

 • występowanie z wnioskami do władz oświatowych i gminnych o przyznanie nauczycielom nagród oraz odznaczeń,

 • przydzielanie nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym, odbywającym staż, opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych,

 • opiniowanie wniosków nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego,

 • zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego, przygotowanego przez nauczyciela, na okres stażu,

 • dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

 • zlecanie nauczycielom pracy w godzinach ponadwymiarowych,

 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

 • zobowiązywanie nauczycieli do pracy w innej szkole w celu uzupełniania etatu,

 • przenoszenie nauczyciela w stan nieczynny i przywracanie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym,

 • udzielanie nauczycielom urlopów,

 • przyznawanie odpraw nauczycielom przechodzącym na emeryturę,

 • wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia uczniów do szkoły, a także w sprawie skreślenia z listy uczniów,

 • wyznaczanie terminów egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania uczniowi indywidualnego programu lub toku nauki,

 • zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego,

 • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych przez lekarza ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, uczeń jest oceniany z przedmiotu,

 • zwalnianie uczniów z wadą słuchu lub dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego na podstawie wniosku rodziców i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • powoływanie i odwoływanie wicedyrektora oraz zlecanie mu zakresu obowiązków.

 1. Dyrektor odpowiada:

a - przed organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

- stan i warunki działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Liceum,

- prowadzony nadzór pedagogiczny,

- zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami prawa oświatowego i Statutem Szkoły,

- bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem,

b - przed organem prowadzącym za:

- wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Liceum,

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,

- bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

- stan ochrony przeciwpożarowej obiektów Liceum,

- zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z pozostałymi organami szkoły.

 2. Na czas nieobecności w szkole Dyrektor zleca wicedyrektorowi przejęcie swoich obowiązków. W przypadku nieobecności wicedyrektora obowiązki te może powierzyć innemu nauczycielowi. W tym przypadku ustala ustnie zakres kompetencji zastępującej go osoby i informuje o tym sekretarza Liceum.

 3. Działalność Dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami Statutu Szkoły.

A. Wicedyrektor Liceum

 1. Wicedyrektor Liceum odpowiada za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zawartych w planie pracy szkoły oraz prowadzenie innowacji pedagogicznych.

 2. W zakresie zapewnienia dobrej organizacji pracy w szkole:

 • odpowiada za opracowanie podziału godzin,

 • prowadzi obserwację zajęć części nauczycieli według ustaleń Dyrektora, sporządza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

 • współodpowiada za kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole,

 • nadzoruje dyscyplinę pracy nauczycieli, w tym wypełnianie dyżurów nauczycielskich,

 • wraz z Dyrektorem planuje pracę szkoły, ustala arkusz organizacyjny oraz przydział czynności dla nauczycieli,

 • przewodniczy pracy Zespołu Wychowawczego,

 • rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli,

 • systematycznie kontroluje e-dzienniki, arkusze ocen i inną dokumentację pedagogiczną,

 • kontroluje pracę pedagoga szkolnego,

 • proponuje kandydatów do nagród Dyrektora szkoły,

 • zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności w szkole,

 • wykonuje inne czynności zlecone mu przez Dyrektora szkoły.

 1. W zakresie współpracy z innymi organami szkoły:

  • jest przedstawicielem Dyrektora do współpracy z Samorządem Uczniowskim, świadczy pomoc Samorządowi w zakresie rozwijania jego działalności statutowej,

  • ustala z nauczycielami plan działalności profilaktycznej w zakresie niedostosowania społecznego uczniów,

  • utrzymuje kontakty z Radą Rodziców; udziela informacji o sytuacjach wychowawczych wymagających interwencji rodziców i trudnej sytuacji materialnej wymagającej wsparcia ucznia z funduszy Rady Rodziców, organizuje pedagogizację rodziców.

 1. Do obowiązków wicedyrektora należy ponadto:

 • zapoznawanie nauczycieli z obowiązującymi programami nauczania,

 • nadzorowanie modyfikacji programów nauczania w ramach dopuszczonych przepisami,

 • prowadzenie dokumentacji innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 • wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie prowadzenia innowacji, przedstawianie programów innowacji pedagogicznych,

 • nadzorowanie pracy Komisji Przedmiotowych,

 • upowszechnianie pomysłów innowacyjnych i doświadczeń pedagogicznych poprzez środki społecznego przekazu,

 • przeprowadzanie badania wyników nauczania we współpracy z nauczycielami przedmiotów,

 • konsultowanie programów imprez klasowych i szkolnych,

 • troszczenie się o rytmiczne ocenianie uczniów, czuwanie nad stosowaniem przez nauczycieli przyjętych kryteriów oceniania,

 • organizowanie dyżurów nauczycielskich.

§ 3 Rada Pedagogiczna Liceum

 1. Rada Pedagogiczna, nazywana dalej Radą, jest najwyższym kolegialnym organem Liceum. Rada realizuje zadania statutowe Liceum, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.

 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członów o terminie i porządku zebrania Rady.

 4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 5. Na posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą także być zapraszani, w uzasadnionych przez Dyrektora przypadkach, przedstawiciele służb administracyjno-gospodarczych i ekonomicznych Liceum oraz pracownicy służby zdrowia.

 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a - zatwierdzanie:

- wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

- planów pracy Liceum,

 • wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 • wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej,

b - podejmowanie uchwał w sprawie:

- prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

- skreślania ucznia z listy uczniów,

- uchwalania i nowelizowania Statutu Szkoły,

c - uchwalanie regulaminu własnej działalności,

d - ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym organu sprawującego nadzór nad placówką, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy szkoły,

  2. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  3. projekt planu finansowego Licem,

  4. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  5. decyzje dyrektora o powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołanie z tych stanowisk,

  6. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  7. podania o przyznanie uczniom indywidualnego programu i toku nauki.

  8. przynależność Liceum do różnych organizacji i stowarzyszeń.

 2. Rada Pedagogiczna wnioskuje:

a - w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania w szkole,

b - o powierzenie nauczycielowi funkcji kierowniczej w szkole lub zwolnienie go z pełnienia tej funkcji.

 1. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgać opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie projektów innowacji pedagogicznych w szkole.

 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są bezwzględną (absolutną) większością głosów (z wyjątkiem uchwalania i nowelizacji Statutu), w obecności co najmniej połowy jej członków. Większość bezwzględna rozumiana jest jako więcej niż połowa (50% + 1) ważnie oddanych głosów za danym wnioskiem.

 3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu członkowi Rady Pedagogicznej.

 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący Liceum. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym Liceum, jest ostateczne.

 5. Rada Pedagogiczna obraduje:

a - podczas zebrań

b - w powoływanych przez siebie zespołach i komisjach.

 1. Zespoły, o których mowa w ust.14, tworzą:

a - Zespół Wychowawczy,

b - komisje i zespoły przedmiotowe.

 • Komisja przedmiotów humanistycznych;

  • Zespół przedmiotowy: j.polski, j.łaciński, filozofia, wiedza o kulturze, biblioteka.

  • Zespół przedmiotowy: historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o państwie i prawie, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, etyka.

 • Komisja języków obcych nowożytnych.

 • Komisja przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

  • Zespół przedmiotowy: matematyka, fizyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości.

  • Zespół przedmiotowy: biologia, chemia, geografia, wychowanie fizyczne.

 • Zespół wychowawczy: dyrektor i wicedyrektor Liceum, pedagog szkolny, wychowawcy oddziałów,

 1. Cele i zadania Zespołu Wychowawczego:

 • opracowywanie programu wychowawczego Liceum, dokonywanie oceny jego funkcjonowania i koniecznych zmian,

 • wspólne analizowanie sytuacji wychowawczej w szkole i ustalanie sposobów zapobiegania niepożądanym problemom wychowawczym,

 • organizowanie form opieki wychowawczej nad uczniami,

 • współpracę nauczycieli-wychowawców i innych osób, które wspomagają realizację zadań wychowawczych.

 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

- organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej, korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,opracowywanie przedmiotowych systemów oceniania, szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, proponowanie, za pośrednictwem przewodniczących zespołów, kandydatów do nagród Dyrektora szkoły.

 1. Pracą Komisji kieruje przewodniczący Komisji, powołany przez Dyrektora Liceum. O wynikach pracy Komisja informuje Radę Pedagogiczną, formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

 2. Rada Pedagogiczna, celem przeanalizowania i zaopiniowania bieżących spraw, może powołać zespoły zadaniowe. Zespoły zadaniowe uprawnione są do konsultowania się ze wszystkimi organami szkoły. Ze swojej działalności zdają relację przed Radą Pedagogiczną. Rada Pedagogiczną może dokonywać zmian w składzie zespołu i je rozwiązywać. Szczególną rolę odgrywa, posiadająca specjalne uprawnienia, Komisja Statutowa (rozdz. VII, § 2, p. 7, 8, 9).

 3. Konferencje Rady Pedagogicznej mają charakter zebrań:

  1. zwyczajnych: klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych,

  2. nadzwyczajnych, zwoływanych w sprawach pilnych przez Dyrektora Liceum lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady.

 4. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy obrad Rady, w szczególności w sprawach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 5. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.

§ 4 Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów Liceum, działającą dla doskonalenia statutowej działalności Szkoły, w szczególności jej funkcji opiekuńczej.

 2. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.

 3. Do obowiązków Rady Rodziców należy:

  1. troszczenie się o poszanowanie autorytetu szkoły w środowisku,

  2. oddziaływanie na rodziców w celu zacieśniania współpracy wychowawczej z nauczycielami,

  3. wspieranie działalności statutowej Liceum.

 4. Rada Rodziców ma prawo występowania do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi działalności Liceum.

 5. Rada Rodziców uchwala samodzielnie regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 6. Rada Rodziców, w celu wspierania działalności statutowej Liceum, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

 7. Rada Rodziców wyraża opinie na temat szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoławczego.

 8. Rodzice mają prawo do:

  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w oddziale i w szkole,

  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka,

  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

  5. planowania i organizowania, wspólnie z wychowawcą i uczniami, różnych form życia zespołowego,

  6. uzyskiwania informacji na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego o przewidywanych stopniach niedostatecznych ucznia – informacje o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych zobowiązany jest podać rodzicom wychowawca oddziału, osobiście lub pisemnie, za pośrednictwem e-dziennika.

§ 5 Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum. Organa Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 2. W wyborach do Samorządu czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom.

 3. Czynnego prawa wyborczego pozbawieni są uczniowie, którym wymierzono karę wydalenia ze szkoły z zawieszeniem na określony czas.

 4. Celem usprawnienia pracy Samorządu pozbawia się biernego prawa wyborczego uczniów, którzy w semestrze poprzedzającym wybory uzyskali nieodpowiednią ocenę z zachowania oraz uczniów, którzy w okresie 6 miesięcy przed wyborami ukarani zostali naganą lub naganą z ostrzeżeniem.

 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z przedmiotowymi systemami oceniania,

 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd Uczniowski wyraża opinie na temat skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum.

 2. Samorząd Uczniowski wyraża opinie na temat szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoławczego.

 3. Samorząd Uczniowski ma prawo wnioskować w sprawie zmian Statutu Szkoły.

§ 6 Zasady współdziałania organów Liceum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami niezależnymi, działają na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz statutu Liceum i uchwalonych regulaminów swojej działalności

 2. Ewentualne spory między organami Liceum rozstrzyga komisja w składzie:

- dyrektor Liceum,

- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Ostateczna decyzja, dotycząca spornych kwestii, podejmowana jest przez zespół podany w p.2 zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos dyrektora Liceum.

§ 7 Postanowienia końcowe.

W miarę potrzeb Dyrektor zwołuje wszystkie organa szkoły w celu przedyskutowania najistotniejszych spraw związanych z działalnością Liceum i podjęcia stosownych decyzji.

 
ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA LICEUM

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa, opracowany przez Dyrektora, arkusz organizacyjny, który wraz z planem dydaktyczno-wychowawczym i tygodniowym rozkładem zajęć stanowi podstawę pracy Liceum w każdym roku szkolnym. Arkusz organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzący Liceum do 30 maja danego roku szkolnego.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić około 35 osób.

 4. W trzyletnim liceum ogólnokształcącym podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach:

 • z języków obcych, technologii informacyjnej, informatyki, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów ( w przypadku języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych,

 • z biologii, chemii, fizyki z astronomią, w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

 • z wychowania fizycznego ( zajęcia powinny być prowadzone w grupach od 12 do 26 osób,

 • z wychowania do życia w rodzinie, po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców ( z 14 godzin w ciągu roku szkolnego ).

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla Liceum, organizowane w oddziałach i zespołach międzyoddziałowych. Godziny lekcyjne trwają 45 minut, przerwy od 5 do 15 minut.

 2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w szczególności w oddziałach autorskich, zajęcie fakultatywne, a także zajęcia nadobowiązkowe (w tym koła zainteresowań), mogą być prowadzone z pominięciem systemu klasowo-lekcyjnego:

  1. w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych,

  2. podczas wycieczek i wyjazdów (obozy przedmiotowe, szkoły: zimowe, wiosenne i jesienne), lekcji muzealnych, wyjść do kina, teatru, filharmonii, galerii.

Godzina lekcyjna na zajęciach prowadzonych z pominięciem systemu klasowo-lekcyjnego może być dłuższa niż 45 minut. Szczegółowy plan tego typu zajęć, przedstawiony przez ich organizatora, wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły.

 1. Podstawową dokumentację szkolną stanowią:

 • dziennik elektroniczny (e-dziennik),

 • arkusze ocen uczniów,

 • elektroniczne dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

 • książki protokołów, arkusze organizacyjne, plany pracy,

 • księga uczniów,

 • dziennik pedagoga szkolnego,

 • książki pracy zespołów przedmiotowych itp.

  1. Arkusze ocen przechowuje się w zamykanej szafie, znajdującej się w korytarzu obok gabinetu dyrektora szkoły.

  2. Dostęp do arkuszy ocen i e-dziennika mają: dyrekcja szkoły, nauczyciele i sekretarz szkoły.

  3. Dostęp do e-dziennika dla rodziców i uczniów jest bezpłatny.

  4. Książki protokołów, arkusze organizacyjne i plany pracy przechowywane są w gabinecie Dyrektora szkoły.

  5. Księga uczniów znajduje się w sekretariacie Liceum.

 1. Dokumenty poufne i niejawne, do których należą m.in. arkusze do pisemnego egzaminu maturalnego, pytania do ustnego egzaminu maturalnego, pytania do etapu szkolnego olimpiad przedmiotowych itp., przechowuje Dyrektor w sejfie szkolnym.

 2. W szkole stosuje się pieczęcie:

  1. Pieczęć duża okrągła odciskana na świadectwach promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły, duplikatach świadectw, dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli – przechowywana jest w kasie pancernej przez Dyrektora Szkoły.

  2. Mała pieczęć okrągła odciskana jest na legitymacjach szkolnych oraz zaświadczeniach wydawanych przez sekretariat Szkoły i księgowość – przechowywana jest w sekretariacie, jest w dyspozycji sekretarza Szkoły.

  3. Podłużne pieczęcie Szkoły stosowane są w codziennej pracy administracji Liceum, odciska się je na dokumentach wymagających znaku Szkoły i pieczęci Dyrektora – przechowywane są w sekretariacie Liceum.

  4. Pieczęcie imienne dyrektora, wicedyrektora, sekretarza Szkoły i księgowej wykonywane są w dwóch egzemplarzach i przechowywane w sekretariacie oraz w gabinetach osób, których dotyczą.

11. Szkoła posiada papier firmowy z nadrukiem nazwy Szkoły, adresu i herbu Szkoły. Wszelkie pisma, sporządzane na tym papierze, nie wymagają stemplowania pieczęcią podłużną Liceum, wobec tego są zabezpieczone w sekretariacie Szkoły przed osobami postronnymi. Wszystkie pisma drukowane na papierze firmowym wymagają podpisu dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

§ 2. Organizacja nauczania

 1. Liceum:

  1. prowadzi nauczanie według ogólnie obowiązujących ministerialnych programów nauczania i zgodnie z planami nauczania ustalonymi przez MEN,

  2. według programów nauczania dopuszczonych do użytku przez Dyrektora Liceum zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania,

  3. prowadzi innowacje pedagogiczne, przy których wykorzystuje programy autorskie (zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych określają odrębne przepisy).

 2. Liczbę oddziałów oraz przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla danego oddziału ustala Dyrektor Liceum, w zależności od zainteresowań młodzieży oraz możliwości organizacyjnych, finansowych i kadrowych Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

 • klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się, w 19 tygodniu roku szkolnego,

 • klasyfikowanie roczne przeprowadza się w terminie około tygodnia przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 3. Przedmioty nauczania, zajęcia nadobowiązkowe

 1. Obowiązkowymi przedmiotami, nauczanymi w Liceum, są: język polski, język łaciński i kultura antyczna, języki nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, technologia informacyjna, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości.

 2. Dyrektor szkoły może wprowadzić do planu nauczania szkoły przedmioty ważne ze względu na kierunek kształcenia, nie ujęte w ramowych planach nauczana, na podstawie odrębnych przepisów.

 3. W szkole prowadzona jest nauka religii. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii mogą korzystać z zajęć z etyki.

 4. Ponadto zajęcia inne niż w p. 1. mogą być wprowadzone, w miarę posiadanych przez szkołę możliwości, na wniosek zarówno nauczycieli jak również uczniów i ich rodziców.

 5. Szczegółowe cele i treści nauczania poszczególnych przedmiotów określają podstawy programowe i programy nauczania.

 6. Zajęcia nadobowiązkowe, prowadzone w szkole obejmują:

  1. pracę z uczniami uzdolnionymi w ramach kół naukowych, w tym pracę z olimpijczykami,

  2. zajęcia różnorodnych kół zainteresowań

  3. zajęcia w Klubie Promocji Talentów, na przykład zajęcia dla gimnazjalistów.

§ 4. Podręczniki i pomoce naukowe

 1. Nauczyciel przedmiotu może dokonywać wyboru między podręcznikami, i materiałami edukacyjnymi ćwiczeniowymi dopuszczonymi przez MEN do użytku szkolnego, których zestaw będzie corocznie ustalany i podawany do wiadomości uczniów.

 2. Dopuszcza się korzystanie z podręczników, książek pomocniczych, skryptów szkolnych i innych pomocy opracowanych przez nauczycieli Liceum.

 3. Biblioteka szkolna będzie dysponować sukcesywnie gromadzonym zestawem podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych dla uczniów i innych uprawnionych osób w czytelni bibliotecznej.

 4. Prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szkole umożliwiają pomoce naukowe zgromadzone w gabinetach i pracowniach przedmiotowych.

 5. Za stan wyposażenia i funkcjonalność pracowni odpowiadają opiekunowie pracowni oraz wyznaczony przez Dyrektora szkoły pracownik administracyjny.

§ 5. Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna stanowi główne centrum informacji i pomocy naukowo-dydaktycznej w szkole. Jest pracownią szkolną służącą: realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i zadań dydaktyczno-wychowawczych Liceum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy wśród uczniów.

 2. W skład biblioteki wchodzą: biblioteka, czytelnia.

 3. Pomieszczenia biblioteki Liceum umożliwiają:

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

- korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

- prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego dla uczniów.

 1. Do obowiązków bibliotekarza należy:

 1. śledzenie najnowszych wydawnictw i uzupełnianie zbiorów,

 2. opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. udostępnianie zbiorów osobom upoważnionym do korzystania z biblioteki,

 4. sukcesywne gromadzenie zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w szkole,

 5. prowadzenie lekcji bibliotecznych,

 6. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowym księgozbiorze,

 7. poradnictwo w wyborach czytelniczych,

 8. prowadzenie różnych form informacji wizualnej i propagowanie książek,

 9. sporządzanie rocznego preliminarza zakupów,

 10. systematyczne dokonywanie selekcji księgozbioru,

 11. przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru na wniosek Dyrektora Liceum, współpraca z nauczycielami przedmiotów, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 12. utrzymywanie kontaktów z wychowawcami oddziałów - współdziałanie w tworzeniu podstaw kultury czytelniczej wśród uczniów,

 13. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców - współpraca z Radą Rodziców,

 14. prowadzenie statystyki wypożyczeń i dokumentowanie pracy biblioteki,

 15. prowadzenie ewidencji zbiorów,

 16. składanie sprawozdań z działalności biblioteki,

 17. współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami naukowymi.

 1. Czas pracy biblioteki pokrywa się z godzinami pracy szkoły.

 2. Prawo do korzystania z biblioteki mają: uczniowie, nauczyciele, w wyjątkowych wypadkach rodzice uczniów oraz inne osoby - za zezwoleniem dyrekcji lub bibliotekarza.

 3. Bibliotekarz ponosi materialną odpowiedzialność za zbiory zgromadzone w bibliotece.

 4. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin wewnętrzny.

 5. Osoba korzystająca z biblioteki ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie zbioru.

§ 6. Wydawnictwa Liceum

 1. Publikacje związane z działalnością szkoły lub autorstwa nauczycieli oraz uczniów oznaczane są, za zgodą zainteresowanych stron, nazwą wydawnictwa: “Biblioteka Collegium Ressoviense”.

 2. Obejmują one trzy serie:

a - seria I: sprawozdania szkolne,

b - seria II: proza i poezja uczniów i nauczycieli,

c - seria III: rozprawy naukowe, monografie, podręczniki, skrypty, testy, ćwiczenia.

Ponadto mogą być wydawane gazetki szkolne, zaproszenia, plakaty, materiały opracowane przez Samorząd Uczniowski itp.

 1. Publikacje wydawane przez „Bibliotekę Collegium Ressoviense” oraz publikacje nauczycieli i uczniów, a także w miarę możliwości publikacje absolwentów, gromadzone są w bibliotece szkolnej oraz w archiwum szkolnym.

§ 7. Muzeum Szkolne

 1. Zadaniem muzeum szkolnego jest uczenie szacunku dla obecnego i przeszłych pokoleń, wytworów kultury materialnej.

 2. Budynek szkolny sam w sobie stanowi zabytek architektoniczny.

Obowiązkiem szkoły jest:

a - troska o zachowanie formy architektonicznej obiektu,

b - utrzymanie w odpowiedniej tonacji wystroju wnętrz,

c - starania o odrestaurowanie i zabezpieczenie zabytkowych fresków w części poklasztornej,

d - konserwacja pomników, statui, tablic pamiątkowych i epitafiów w obrębie obiektu.

 1. W zakres gromadzonych muzealiów wchodzą:

a - sztandary, flagi, proporce, emblematy, stroje reprezentacyjne,

b - dokumenty i publikacje szkolne, podręczniki, atlasy, programy, świadectwa uczniowskie, kroniki, pocztówki, sprawozdania roczne Dyrektora, regulaminy, statuty itp.,

c - pieczęcie, legitymacje, środki do pisania, dyplomy, odznaczenia, ordery, medale, puchary itp.

d - portrety, fotografie, taśmy filmowe, płyty itp.

e - dzwonek, zegar, lampy, ławki itp.

§ 8. Archiwum szkolne

 1. Podstawowym zadaniem archiwum szkolnego jest gromadzenie, porządkowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem wszystkich dokumentów świadczących o pobycie w szkole, pracy na jej terenie oraz działalności na rzecz środowiska zarówno pracowników szkoły jak i wychowanków.

 2. W skład gromadzonych dokumentów i pamiątek wchodzą między innymi:

a - arkusze ocen,

b - dzienniki, wydruki e-dzienników,

c - kroniki i albumy oddziałów,

d - kroniki organizacji młodzieżowych,

f - pamiątkowe zdjęcia i taśmy video,

g – dyskietki, płyty CD i inne elektroniczne nośniki danych zawierające informacje o nauczycielach i uczniach oraz inne, interesujące przyszłych historyków dane,

h - publikacje nauczycieli, uczniów i wychowanków,

i - fotografie,

j - sprawozdania szkolne,

k - inne dokumenty sporządzone przez Dyrektora szkoły, jego zastępcę, innych pracowników pedagogicznych, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców, klasowe rady rodziców itp.

 1. Za archiwum szkolne odpowiada Dyrektor Szkoły oraz wyznaczony przez niego pracownik Szkoły.

§ 9. Członkostwo prawne

 1. Szkoła, jako członek prawny, może należeć do różnych stowarzyszeń i organizacji oraz współpracować z różnymi zakładami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

 2. Od 14 października 1973 r. Liceum należy do członków założycieli Najstarszych Szkół w Polsce, ogólnopolskiej organizacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Realizuje założenia statutowe klubu, między innymi w zakresie popularyzacji osiągnięć szkoły, publikowania prac o historii szkoły, gromadzenia zbiorów i pamiątek w muzeum szkolnym.

 3. Od 24 kwietnia 1989 r. Liceum jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych, ogólnopolskiego stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w dniu 24 I 1990 r. Liceum jest członkiem - założycielem Towarzystwa i korzysta ze wszystkich uprawnień oświatowych przysługujących szkołom, będącym członkami tego stowarzyszenia.

§ 10. Instytucje wspomagające

 1. Działalność szkoły wspomagają, specjalnie w tym celu powołane, instytucje, stowarzyszenia, fundacje, doraźnie: sponsorzy i prywatni ofiarodawcy.

 2. Fundacja Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy i wpisana do rejestru 31 marca 1992r. (pozycja nr 2390), świadczy szkole pomoc materialną i wspiera działalność dydaktyczno-wychowawczą

 3. Klub absolwenta ILO działający przy Fundacji Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie od 1999r.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. W Liceum zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły.

 2. Nauczycieli do pracy w Liceum przyjmuje Dyrektor Szkoły, według przyjętych przez siebie i podanych do wiadomości Rady Pedagogicznej kryteriów. Nauczyciele przyjmowani do pracy muszą posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

 3. Nauczycieli religii kieruje do pracy biskup, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Katecheci, w zakresie wykonywania zawodu nauczycielskiego, podlegają przepisom prawa oświatowego.

 4. Nauczyciel prowadzi w szkole pracę dydaktyczno-wychowawczą, a za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów ponosi odpowiedzialność:

a - służbową - przed Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną oraz przed organem prowadzącym szkołę,

b - materialną - za powierzony jego opiece sprzęt szkolny, pomoce naukowe, dokumenty szkolne, zbiory itp.,

c - cywilną lub karną - za skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, na zajęciach organizowanych przez szkołę i w czasie przydzielonych mu dyżurów szkolnych.

 1. Ustalone zostały następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

- nauczyciel stażysta,

- nauczyciel kontraktowy,

- nauczyciel mianowany,

- nauczyciel dyplomowany,

- profesor oświaty.

 1. Czas trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego określają odrębne przepisy.

 2. Szczegółowe zasady zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.

§ 2. Uprawnienia nauczycieli

 1. Nauczyciele szkoły mają prawo:

a - doboru metod nauczania, podręczników i środków dydaktycznych,

b - wyboru programu prowadzonych przez siebie zajęć nadobowiązkowych (np. kół zainteresowań),

c - decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej z postępów w nauce swoich uczniów,

d - decydowania, po zasięgnięciu opinii samorządu oddziału i Rady Pedagogicznej, o ocenie zachowania swoich uczniów,

e - wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów,

f - wymierzania kar regulaminowych,

g - ustanawiania (przy współpracy Radą Rodziców) własnych form nagradzania i motywowania uczniów,

h - wnioskowania do Rady Pedagogicznej w sprawie planów i rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły (w tym rozwiązań problemów zdrowotnych, materialnych i społecznych młodzieży),

i - podnoszenia swoich kwalifikacji, poprzez uzyskiwanie stopni awansu zawodowego, specjalizacji zawodowej i uczestnictwo w różnych formach kształcenia,

j - uzyskiwania ze strony Dyrekcji szkoły (oraz powołanych w tym celu placówek i instytucji oświatowych) pomocy merytorycznej i metodycznej.

§ 3. Obowiązki nauczycieli Liceum

 1. Do obowiązków nauczycieli szkoły należy:

 • dbałość o godność zawodu nauczycielskiego,

 • troszczenie się o pozycję szkoły w środowisku,

 • czynne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,

 • przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

 • stosowanie się do uchwał Rady Pedagogicznej i zarządzeń Dyrektora szkoły,

 • rzetelne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,

 • przestrzeganie regulaminu klasyfikowania i oceniania uczniów,

 • doskonalenie zawodowe,

 • troska o poziom intelektualny, bezpieczeństwo i kondycję psychofizyczną uczniów,

 • szanowanie godności ucznia,

 • sprawowanie opieki nad uczniami, wypełnianie dyżurów nauczycielskich,

 • dbałość o stan wyposażenia i funkcjonalność swojego warsztatu pracy,

 • przestrzeganie przepisów bhp, w tym higieny pracy umysłowej uczniów,

 • powiadamianie szkoły o przewidywanej nieobecności na zajęciach w szkole (co najmniej jeden dzień przed ewentualną nieobecnością),

 • informowanie ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych i rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

 • informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w oparciu o postanowienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania,

 • opracowywanie przedmiotowego systemu oceniania, zawierającego:

  • sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

  • zasady wglądu uczniów i rodziców do pisemnych prac kontrolnych,

  • zasady okresowego podsumowywania osiągnięć edukacyjnych uczniów i ustalania oceny śródrocznej i rocznej,

 • praca z uczniem skierowanym do nauczania indywidualnego,

 • praca z uczniem uzdolnionym, prowadzenie kół przedmiotowych i innych kół zainteresowań na ogólnie przyjętych zasadach,

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie wychowawcy oddziału o stwierdzonej potrzebie organizacji takiej pomocy,

 1. Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy oddziału należy:

 1. koordynowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli w oddziale, którego jest opiekunem,

 2. poznawanie warunków życia, stanu zdrowotnego, osobowości i zainteresowań uczniów, w powierzonym oddziale, w celu otoczenia każdego z nich indywidualną opieką,

 3. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

 4. planowanie i koordynowanie udzielania uczniom, którzy tego wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ścisłej, bezpośredniej współpracy z rodzicami,

 5. sporządzanie opinii o uczniu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 6. planowanie pracy wychowawczej, aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego,

 7. prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, drukowanie świadectw)

 8. współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,

 9. współpraca z nauczycielami uczącymi w oddziale i pedagogiem szkolnym, informowanie o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – koordynacja tych działań,

 10. współpraca z radą rodziców, organizowanie udziału uczniów oddziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, wycieczkach oraz zajęciach pozalekcyjnych,

 11. opiniowanie kandydatów do Samorządu Uczniowskiego,

 12. informowanie ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych i rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a także uczniów i ich rodziców o ocenach niedostatecznych na dwa tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 13. opieka stypendialna nad uczniami oddziału zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor Liceum powierza nauczycielowi zadania wychowawcy oddziału na cały okres kształcenia.

 2. Rodzice, za pośrednictwem Rady Rodziców, lub uczniowie poprzez Radę Samorządu Uczniowskiego, mogą wnioskować do Dyrektora Liceum o zmianę wychowawcy. Dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu wniosku uczniów lub ich rodziców, podejmuje decyzję, którą przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy również z własnej inicjatywy. Powody takiej decyzji przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§ 4.Pedagog szkolny

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły organizuje Rada Pedagogiczna.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. prowadzenie działań diagnostycznych, diagnozowanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń oraz wspierania mocnych stron,

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów i wspierania rozwoju uczniów,

 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 4. wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 5. uchylony

 6. organizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,

 7. koordynacja ruchu stypendialnego,

 8. uchylony

 1. Swoje zadania pedagog szkolny realizuje we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, higienistką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi oraz we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi (w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom, w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach).

§ 5 Zadania i kompetencje innych pracowników Liceum

A. Zakres zadań i odpowiedzialności głównej księgowej .

 1. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Liceum.

 2. Opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków.

 3. Czuwanie nad prawidłowym, oszczędnym i gospodarnym wykorzystaniem kredytów budżetowych.

 4. Kompletowanie dokumentów dowodów finansowo-księgowych i ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym.

 5. Prowadzenie na bieżąco dokumentów księgowych obowiązujących w jednostkach budżetowych:

- dziennik-główna,

- karty dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- prowadzenie ewidencji kont rozrachunkowych,

- prowadzenie ewidencji materiałowej ilościowo-wartościowej,

- sporządzanie list płatniczych i kart wynagrodzeń,

- terminowe sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,

- rozliczanie składek ZUS,

- rozliczanie podatku dochodowego,

- dekretowanie dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującym ramowym planem kont.

 1. Nadzorowanie pracy komisji do przeprowadzania inwentaryzacji majątku Liceum.

 2. Wykonywanie kontroli wewnętrznej kasy i materiałów w magazynie.

 3. Przestrzeganie dyscypliny finansowej.

 4. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych.

 5. Załatwianie spraw zleconych przez dyrektora Liceum.

 1. Zakres zadań i obowiązków sekretarza Liceum.

 1. Załatwianie wszystkich spraw związanych z uczniami Liceum.

 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dokumentacji z tym związanej według odrębnych przepisów.

 3. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i urlopów pracowników Liceum.

 4. Sporządzanie sprawozdań szkolnych, związanych z uczniami i pracownikami szkoły.

 5. Właściwe zabezpieczenie i przechowywanie środków pieniężnych, znaczków wartościowych, pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania itp.

 6. Przyjmowanie poczty i podział dokumentów według klasyfikacji.

 7. Prowadzenie teczek dokumentacji szkolnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 8. Prowadzenie archiwum szkolnego.

 9. Obsługa aparatu telefonicznego, faksu, komputera i kserokopiarki.

 10. Załatwianie interesantów.

 11. Załatwianie spraw zleconych przez dyrekcję Liceum.

 1. Zakres zadań i obowiązków starszego referenta Liceum.

 1. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi Liceum.

 2. Prowadzenie bieżącego instruktażu i organizowanie szkoleń pracowników obsługi.

 3. Powoływanie komisji likwidacyjnej sprzętu i pomocy naukowych i opiniowanie jej wniosków.

 4. Zabezpieczenie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych i warunków bhp pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły.

 5. Opracowywanie na podstawie przeprowadzanych przeglądów, planów remontów bieżących, modernizacyjnych i kapitalnych.

 6. Organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia Liceum w artykuły i materiały biurowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy itp.

 7. Organizowanie przetargów, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji ilościowej przedmiotów będących w użytkowaniu i w magazynie.

 9. Obsługa aparatu telefonicznego, faksu, komputera i kserokopiarki.

 10. Załatwianie spraw zleconych przez dyrekcję Liceum.

 
ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE

§ 1. Postanowienia ogólne dotyczące uczniów.

 1. Troska o wysoki poziom umysłowy i moralny oraz dobrą kondycję psychiczną i fizyczną młodzieży powinna towarzyszyć pracy dyrekcji Liceum, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

 2. Ambicją ucznia Liceum powinna być wierność dewizie: “Pietas et Litterae”, sięgającej korzeniami czasów pijarskich.

§ 2. Przyjmowanie uczniów do Liceum

 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 15 roku życia, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 21 lat życia.

 2. Do pierwszej klasy Liceum przyjmuje się uczniów, absolwentów gimnazjów, po zakwalifikowaniu ich przez Szkolną Komisję Kwalifikacyjno-Rekrutacyjną.

 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Kwalifikacyjno-Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje Dyrektor szkoły na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

§ 3. Prawa i obowiązki uczniów Liceum

1. Uczeń ma prawo:

 • uczestniczyć we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w szczególności:

  • znać terminy obszerniejszych prac sprawdzających (pisemnych lub ustnych) z tygodniowym wyprzedzeniem,

  • nie wykonywać w jednym dniu więcej niż jednej obszerniejszej (pisemnej lub ustnej) pracy sprawdzającej,

  • nie wykonywać w jednym tygodniu więcej niż trzech obszerniejszych (pisemnych lub ustnych) prac sprawdzających,

  • przez pracę obszerniejszą rozumie się pisemny sprawdzian trwający dłużej niż 15 minut oraz ustną powtórkę z materiału większego niż trzy ostatnie lekcje,

  • jeżeli przy kontroli z materiału bieżącego konieczne okażą się tzw. wiadomości podstawowe, nie będzie to stanowić podstawy do zakwalifikowania pracy kontrolnej do obszerniejszej,

 • mieć zapewnioną opiekę wychowawczą w czasie pobytu w szkole i w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,

 • mieć zapewnione bezpieczeństwo pobytu w szkole, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania osobistej godności,

 • rozwijać swoje zdolności i zainteresowania poprzez uczestniczenie w zajęciach wszelkiego rodzaju kół zainteresowań oraz w dodatkowych lekcjach organizowanych przez szkołę,

 • brać udział w konkursach, turniejach, olimpiadach, wycieczkach i innych imprezach szkolnych,

 • korzystać z pomieszczeń szkolnych w tym: biblioteki (czytelni), sali gimnastycznej, gabinetów przedmiotowych (zgodnie z ich regulaminem),

 • znać przedmiotowy system oceniania i program nauczania dla swojego oddziału, z jednoczesnym rozbiciem na poszczególne okresy, a z przedmiotów humanistycznych wykaz obowiązujących lektur podstawowych i dodatkowych podanych na początku roku szkolnego,

 • znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów,

 • zawsze uzyskiwać uzasadnienie wystawionej oceny (również na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów) oraz pomoc w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co i jak powinien poprawić,

 • być systematycznie oceniany przez nauczycieli oraz otrzymywać do wglądu prace pisemne,

 • znać ocenę z obszerniejszej pracy pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty napisania pracy, a ocenę z kartkówki najpóźniej w ciągi 7 dni od jej napisania (do okresu tego nie wlicza się ferii międzysemestralnych, przerw świątecznych i okresów nieobecności nauczyciela),

 • w obecności nauczyciela, mieć pełny wgląd w poprawioną pracę pisemną każdego typu, (takie prawo przysługuje również rodzicom, prawnym opiekunom),

 • brać udział w imprezach szkolnych i reprezentować szkołę na zewnątrz,

 • rozwijać zainteresowania, zdolności i talenty poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań,

 • otrzymać ocenę celującą za sukcesy w olimpiadach i konkursach już na poziomie okręgowym, z danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego,

 • znać szczegółowe kryteria oceny zachowania,

 • do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym,

 • do swobody wyrażania myśli i przekonań, w tym także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

 • realizować program szkoły w toku indywidualnym, z możliwością ukończenia szkoły w skróconym czasie,

 • do dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce,

 • być poinformowanym na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych (rocznych) oraz na da tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych,

 • składać egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne,

 • należeć do wybranych przez siebie organizacji młodzieżowych i społecznych działających w szkole,

 • korzystać z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

 • korzystać z różnych form pomocy socjalnej, i doraźnej pomocy materialnej z funduszy: Rady Rodziców, Fundacji Pomocy Szkole i funduszy sponsorów,

 • wyrażać opinie na temat życia szkoły,

 • wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

 1. Uczeń ma prawo do składania skargi w przypadku, gdy uważa, że jego prawa zostały naruszone. Określa się następujący tryb składania skargi:

 • uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają, sformułowaną na piśmie, treść skargi do dyrektora Liceum w ciągu trzech dni od zaistniałego zdarzenia,

 • dyrektor Liceum powołuje komisję rozpatrującą skargę w składzie: wicedyrektor szkoły, opiekun samorządu uczniowskiego, nauczyciel wychowawca lub inny nauczyciel uczący ucznia,

 • komisja w ciągu siedmiu dni rozpatruje skargę i udziela na piśmie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie,

 • uczeń ma prawo do odwołania się od stanowiska komisji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Uznaje się prawo ucznia do “domniemanej niewinności”, zakładając jego prawdomówność.

 2. Uczeń Liceum ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Liceum a w szczególności:

 • systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, starannie się do nich przygotowywać i aktywnie w nich uczestniczyć,

 • przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie trwania przewidzianych planem zajęć,

 • zachowywać się kulturalnie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 • nie korzystać w czasie lekcji trwania, w celach innych niż zalecone przez nauczyciela, z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,

 • nie opuszczać zajęć lekcyjnych w czasie ich trwania bez uzasadnionej prośby rodziców o zwolnienie z tych zajęć,

 • na bieżąco, najpóźniej do tygodnia, usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych – tryb usprawiedliwiania ustala wychowawca oddziału,

 • przestrzegać zasady i normy współżycia społecznego w szkole i poza szkołą,

 • brać udział w życiu szkoły,

 • dbać o autorytet szkoły w środowisku,

 • szanować godność osobistą - dbać o kulturę słowa i zachowania,

 • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów,

 • odnosić się z szacunkiem do Dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, do osób starszych i swoich kolegów,

 • przestrzegać zarządzenia Dyrektora szkoły i wszystkich nauczycieli,

 • szanować sprzęt szkolny i pomoce naukowe,

 • ponosić odpowiedzialność materialną (uczniowie i rodzice) za umyślne zniszczenia w szkole,

 • dbać o schludny i estetyczny wygląd,

 • pełnić sumiennie dyżur klasowy,

 • natychmiast zawiadamiać prowadzących zajęcia i dyrekcję szkoły o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

 • przed zakończeniem każdego roku szkolnego, lub przed ewentualną zmianą szkoły w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec szkoły,

 1. W Liceum przyznaje się następujące nagrody dla uczniów i absolwentów:

 • wyróżnienie wychowawcy,

 • pochwała Dyrektora Liceum,

 • świadectwo z wyróżnieniem,

 • list gratulacyjny dla rodziców,

 • stypendium Prezesa Rady Ministrów,

 • stypendium Ministra Edukacji Narodowej,

 • stypendium Dyrektora Liceum,

 • stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa,

 • dyplom szkoły (symbol A)

 • dyplom okolicznościowy (symbol B)

 • medal z dewizą „Primus Inter Pares” dla wybitnych absolwentów Szkoły.

 1. Uczeń może otrzymywać również nagrody pieniężne i rzeczowe.

 2. W Liceum stosuje się następujące kary dla uczniów:

a - kara upomnienia wychowawcy,

b - nagana Dyrektora szkoły,

c - nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną,

d - przeniesienie do innego oddziału,

e - wydalenie ze szkoły z zawieszeniem kary na określony czas,

f - skreślenie z listy uczniów w przypadkach:

 • świadomych działań z konsekwencjami uszczerbku dla życia i zdrowia innych uczniów lub pracowników szkoły,

 • świadomego fizycznego i psychicznego znęcania się nad kimkolwiek ze społeczności szkolnej lub naruszania jego godności,

 • celowej dewastacji i niszczenia mienia szkolnego,

 • notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych,

 • przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub poza szkołą,

 • po zastosowaniu w ciągu jednego roku szkolnego trzech kar wynikających ze statutu szkoły,

 • w innych nieprzewidzianych przypadkach na podstawie indywidualnego rozpatrzenia sprawy z udziałem wychowawcy i pedagoga szkolnego

Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji Dyrektora szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, podjętej większością głosów (50% +1), po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 1. Uczeń może otrzymać złagodzenie kary w przypadku uzyskania poręczenia ze strony Samorządu Uczniowskiego.

 2. O wszystkich przyznanych nagrodach i karach szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 3. Odwołania od kary

 1. od kar wymierzonych uczniowi przez wychowawcę oddziału przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o karze. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wniesienia na piśmie odwołania,

 2. od kar wymierzonych przez Dyrektora szkoły uczniowi przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o karze. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia na piśmie odwołania,

 3. przed upływem terminu dającego prawo do odwołania się, kara wydalenia ze szkoły nie jest wykonywana,

 4. wniesienie odwołania na piśmie wstrzymuje wykonanie kary.

O wyniku rozpatrzenia odwołania uczeń lub jego rodzice zostają powiadomieni na piśmie.

 1. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 4. Opieka nad uczniem podczas zajęć organizowanych przez szkołę

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów, organizowane zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, muszą być uzgodnione z Dyrektorem szkoły.

 3. Szkoła organizuje dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie trwania obowiązkowych zajęć w szkole oraz w czasie zajęć nadobowiązkowych:

 1. nauczyciele pełnią dyżur w budynku szkolnym i na podwórzu według planu dostosowanego do potrzeb organizacyjnych szkoły,

 2. nauczyciele pełniący dyżur odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw, zobowiązani są zwracać uwagę na porządek i kulturę zachowań licealistów,

 3. w trakcie zajęć nadobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły, dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie określonych zadań, lub który sam je przedsięwziął.

 1. Zasady organizowania wycieczek szkolnych:

 1. podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, uczeń jest pod opieką nauczyciela,

 2. program wycieczek, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczki zatwierdza Dyrektor szkoły,

 3. na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemne zgoda ich rodziców (opiekunów),

 4. kierownikiem wycieczki może być osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie (za zgodą Dyrektora szkoły) do jej obowiązków należy:

 • wypełnienie karty wycieczki, w której jasno określa się jej cele i trasę, podpisuje zobowiązanie o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa uczestników,

 • ubezpieczenie uczestników wycieczki w towarzystwie ubezpieczeniowym,

 • przygotowanie programu wycieczki w porozumieniu z jej uczestnikami i opiekunami,

 1. wycieczka powinna być ujęta w rocznym planie wycieczek szkolnych. Czas trwania wycieczki musi być uzgodniony z Dyrektorem szkoły,

 2. w Liceum organizuje się wycieczki turystyczno – krajoznawcze, tematyczne (organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów),

 3. jeżeli grupa wycieczkowa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, powinien być zapewniony jeden opiekun na 30 uczniów, przy wyjeździe (wyjściu) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły – jeden opiekun na 15 uczniów. W przypadku turystyki kwalifikowanej (np. w górach) – 1 opiekun na 10 uczniów (grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć15 osób).

 4. w Liceum organizuje się wyjazdy zagraniczne uczniów, jeżeli służą one realizacji celów stawianych wycieczkom młodzieżowym. Na wyjazd grupy za granicę zgodę wydaje Dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

ROZDZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 1. Cele oceniania.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w szkole programów nauczania, oraz formułowaniu oceny.

1a.Ocenianiu podlegają:

a)osiągnięcia edukacyjne ucznia.

b) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym co uczeń zrobił dobrze, i jak powinien dalej się uczyć.

 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

§ 2. Zakres oceniania.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych,

 • uchylony,

 • ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 • uchylony

§ 3. Skala ocen. Rodzaje ocen.

1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:.

a)bieżące;

b)klasyfikacyjne

-śródroczne i roczne

-końcowe

1a. Skala ocen:

1). stopień celujący - 6 (cel)

2). stopień bardzo dobry - 5 (bdb)

3). stopień dobry - 4 (db)

4). stopień dostateczny - 3 (dst)

5). stopień dopuszczający - 2 (dop)

6). stopień niedostateczny - 1 (ndst)

przy czym dla ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „plus”(-) i „minus”(+).

2.Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

- oceny bieżące wyrażające bieżący stan wiadomości, umiejętności i aktywności ucznia z danego przedmiotu,

 • oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe, określające końcowy poziom opanowania wymagań przewidzianych programem nauczania.

 1. Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form ich sprawdzania takich jak:

- sprawdziany wiedzy i umiejętności,

- prezentacje opracowań, referatów, wystąpień,

- ustne odpowiedzi na lekcji,

- prace domowe,

- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

- inne formy uwzględniające specyfikę przedmiotu.

§ 4. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Kryteria oceniania.

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO), zawierające:

- wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania,

- sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

- zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne,

- zasady ustalania ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,

- inne elementy wspomagające ocenianie wewnątrzszkolne.

 1. Szkolne zespoły przedmiotowe powinny określić wymagania dla poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem poziomu podstawowego i ponadpodstawowego.

 2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe wykraczające (poziom wymagań ponadpodstawowy), posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania oddziału, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania oddziału, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania oddziału lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu okręgowym albo krajowym,

 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe dopełniające (poziom wymagań ponadpodstawowy) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w oddziale, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe rozszerzające (poziom wymagań ponadpodstawowy) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w oddziale, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe podstawowe (poziom wymagań podstawowy), opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w oddziale na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe konieczne (poziom wymagań podstawowy), ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań programowych koniecznych, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu w oddziale, a braki w wiadomościach i umiejętnościach wskazują na brak postępów ucznia z danego przedmiotu.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu ocenę celującą, zarówno klasyfikacyjną semestralną, jak i roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 5. Metodyka oceniania

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 19 tygodniu roku szkolnego.

 2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w terminie około tygodnia przed zakończeniem roku szkolnego. Zarządzenie w tej sprawie podaje do wiadomości rady pedagogicznej i uczniów dyrektor szkoły, zapisując je w książce zarządzeń.

 • Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia, lub rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ustalający ocenę jest zobowiązany ją uzasadnić i udzielić pomocy w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, i jak powinien dalej się uczyć.

 1.  

 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w celu dokonania poprawy błędów. Prace mogą być udostępnione do wglądu na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów na terenie szkoły i w obecności nauczyciela, w danym roku szkolnym.

 3. Prace kontrolne są archiwizowane przez nauczyciela danego przedmiotu w celu analizy postępów ucznia w szkole. Prace zawarte w zeszycie szkolnym przechowuje uczeń. Dopuszczalne jest archiwizowanie prac na dyskietkach. Okres archiwizowania prac kontrolnych uczniów trwa do końca roku szkolnego, w którym prace zostały napisane.

 4. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany dostosować uczniowi wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania.

 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności uwzględnić wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 6. Zwolnienia z wychowania fizycznego i innych przedmiotów.

 1. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 2. Dyrektor ma także możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych przez lekarza ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, uczeń jest oceniany z przedmiotu.

 3. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wadą słuchu lub dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z danego przedmiotu, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się: „zwolniony” („zwolniona”).

§ 7. Informowanie uczniów i ich rodziców.

 1. Wychowawcy oddziałów na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów i ich rodziców z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (warunkami klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, a także z zasadami oceniania zachowania). Fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym.

 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nich programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym.

 3. Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania dostępne są u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i w bibliotece szkolnej.

 4. Na tydzień przed okresowym: śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów, a za pośrednictwem uczniów także ich rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych. Wychowawcy informują uczniów o propozycji oceny zachowania.

 5. Wychowawcy zobowiązani są do pisemnego zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o grożących uczniowi rocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 6. O ocenach bieżących i klasyfikacyjnych wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) w czasie tzw. wywiadówek półokresowych i okresowych oraz podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami.

 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, udziela uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, i jak powinien dalej się uczyć.

 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w obecności nauczyciela, w danym roku szkolnym.

§ 8. Ocenianie zachowania.

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 • oceny z zajęć edukacyjnych,

 • promocję do oddziału programowo wyższego lub ukończenie szkoły.

 1. Ocenianie zachowania uczniów, zarówno śródroczne jak końcoworoczne, odbywa się według następującej skali:

 • wzorowe (wz),

 • bardzo dobre (bdb),

 • dobre (db),

 • poprawne (popr),

 • nieodpowiednie (ndp).

 • naganne (nag).

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału, oraz ocenianego ucznia, biorąc pod uwagę:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 • dbałość o honor i tradycje Szkoły,

 • dbałość o czystość mowy ojczystej,

 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i oraz innych osób,

 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 • okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, osiąga wysokie wyniki w nauce, nie ma z żadnego przedmiotu oceny dopuszczającej, nie spóźnia się na zajęcia szkolne, nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, dba o honor szkoły, okazuje szacunek innym ludziom, w szczególności starszym i przełożonym, przejawia aktywność społeczną.

 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bez zastrzeżeń wywiązuje się ze swoich obowiązków, osiąga dobre wyniki w nauce, nie ma ocen niedostatecznych ani godzin nieusprawiedliwionych, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza szkołą, dba o czystość mowy ojczystej,

 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który jest obowiązkowy, nie stwarza swoim zachowaniem problemów wychowawczych, jest kulturalny, posiada co najwyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu okresu, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności i umiejętności, zaniedbuje obowiązki szkolne, ale ich nie lekceważy, ilość jego godzin nieusprawiedliwionych w ciągu okresu nie powinna przekroczyć dziesięciu, nie przejawia aktywności społecznej;

 • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który osiąga wyniki zaniżone w stosunku do swoich możliwości, jest nieobowiązkowy, niesystematyczny, nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, jego kultura osobista wzbudza zastrzeżenia, ale środki zaradcze podejmowane przez szkołę i rodziców przynoszą pozytywne rezultaty,

 • ocenę naganną otrzymuje uczeń, który lekceważy obowiązki szkolne, zachowuje się niekulturalnie w szkole lub poza szkołą, nie okazuje szacunku innym ludziom, a stosowane względem niego środki wychowawcze nie przynoszą pożądanego rezultatu.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

§ 9 Warunki uzyskiwania świadectwa z wyróżnieniem, Listu Gratulacyjnego i Dyplomu Szkoły

 1. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem uzyskuje uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 3. List gratulacyjny kieruje się do rodziców ucznia, który w wyniku półrocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 4. Dyplom Szkoły serii A uzyskuje absolwent, który zdał egzamin maturalny, przy czym co najmniej z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, uzyskując na tym poziomie 70% i więcej punktów możliwych do zdobycia oraz który uzyskał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w cyklu kształcenia średnią ocen co najmniej 5,0, nie posiada ocen niższych niż dobre i ma wzorową ocenę zachowania.

 5. Dyplom Szkoły serii B uzyskuje uczeń Liceum za szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach.

§ 10. Egzaminy poprawkowe.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów.

 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w czasie klasyfikacyjnego posiedzenia R.P. Egzamin powinien odbyć się w ostatnim tygodniu wakacji letnich.

 3. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

 • dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

 • nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną – jako egzaminator;

 • nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Nauczyciel uczący informuje ucznia o zakresie wymagań egzaminu na piśmie, dokument stanowi załącznik do pytań egzaminacyjnych.

 2. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji po konsultacji z drugim członkiem komisji.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 • termin egzaminu,

 • pytania egzaminacyjne,

 • wynik egzaminu,

 • informacje o odpowiedziach ucznia,

 • skład komisji.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września nowego roku szkolnego.

 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem że ten przedmiot jest, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w oddziale programowo wyższym.

§ 11. Egzaminy klasyfikacyjne.

 1. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza dyrektor szkoły uczniowi:

 • niesklasyfikowanemu z powodu usprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 50% zajęć przewidzianych planem nauczania danego przedmiotu,

 • realizującemu indywidualny tok lub program nauki ,

 • ubiegającemu się o przyjęcie do szkoły, z przedmiotów, z których nie posiada ocen przewidzianych planem nauczania danego oddziału,

 • uzupełniającemu materiał programowy ze względu na czasowe urlopowanie do szkół zagranicznych ,

 • pragnącemu uzyskać ocenę z języka obcego nie objętego planem nauczania danego oddziału (szkoły),

 • spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą.

 1. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 2. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń, lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w formie pisemnej do dyrektora szkoły, najpóźniej w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 3. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć głównie formę ćwiczeń praktycznych.

 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Liceum, w skład której wchodzą:

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 • termin egzaminu,

 • pytania egzaminacyjne,

 • wynik egzaminu,

 • informacje o odpowiedziach ucznia,

 • skład komisji.

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

   

  1. Egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Ocena niedostateczna roczna, wystawiona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, może zostać poprawiona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

  § 12. Odwołania od oceny. Postanowienia końcowe.

  1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału wyższego lub w przypadku oddziału najwyższego kończy szkołę, jeżeli został sklasyfikowany i otrzymał ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem nauczania danego oddziału oceny wyższe od niedostatecznej.

  2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zastała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 roboczych dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.3a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.

 1. W skład komisji, o której mowa w pkt.3., wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 • dwóch nauczycieli Liceum lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

 • wychowawca,

 • wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

 • pedagog,

 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

 • przedstawiciel Rady Rodziców.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • skład komisji,

 • termin sprawdzianu,

 • zadania (pytania) sprawdzające,

 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

b - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • skład komisji,

 • termin posiedzenia komisji,

 • wynik głosowania,

 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w oddziale, w którym uczeń zgłasza zastrzeżenia do wystawionej oceny, może być zwolniony z udziału w pracy komisji, na własną prośbę, lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły wymaga zgody dyrektora tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 1. Przepisy zawarte w pkt. 2 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Liceum jako instytucja wychowująca

 1. W Liceum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 2. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w trakcie lekcji i przerw międzylekcyjnych przewidzianych planem lekcji.

 3. Szkoła ma obowiązek organizować udział uczniów w pozaszkolnych imprezach kulturalno-oświatowych (spektaklach teatralnych, koncertach symfonicznych itp.) najlepiej w czasie pozalekcyjnym.

 4. Na uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych, organizowanych przez szkołę, obowiązuje strój odświętny.

§ 2. Ustanawianie i zmienianie statutu

 1. Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły i może go nowelizować.

 2. Prawo zgłaszania poprawek i zmian do statutu przysługuje wszystkim organom szkoły.

 3. Statut Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy frekwencji co najmniej 50% plus jedna osoba. Większość kwalifikowana liczona jest w stosunku do ilości ważnie oddanych głosów.

 4. Nowelizacja Statutu uchwalana jest większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy frekwencji co najmniej 50% plus jedna osoba.

 5. Informację o posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na którym będzie uchwalany względnie nowelizowany Statut, Dyrektor Szkoły podaje co najmniej 10 dni przed posiedzeniem.

 6. Zmiany w Statucie dotyczące od 1 do 3 punktów, ewentualnie wprowadzenie od 1 do 3 punktów nowych, mogą być zaproponowane na każdym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, pod warunkiem, że głosowanie nad nimi odbędzie się po przerwie trwającej co najmniej 10 minut.

 7. Rada Pedagogiczna powołuje Komisję Statutową, której zadaniem jest aktualizacja statutu oraz sprawdzenie jego zgodności z aktami prawnymi wyższej rangi oraz z praktyką.

 8. Komisja ewentualne zmiany konsultuje ze wszystkimi organami szkoły. Każdy organ szkoły ma co najmniej 10 dni czasu na wyrażenie swojej opinii.

 9. Zadaniem tej Komisji jest również sprawdzenie zgodności ze Statutem regulaminów obowiązujących w szkole, w tym regulaminu Rady Pedagogicznej, regulaminu Rady Rodziców i regulaminu Samorządu Uczniowskiego. W przypadku stwierdzenia niezgodności Komisja zobowiązana jest poinformować o tym zainteresowany organ. Organ ten w ciągu jednego miesiąca powinien dostosować swój regulamin do Statutu lub zgłosić na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej propozycję poprawki do Statutu. W przypadku odrzucenia poprawki przez Radę Pedagogiczną zainteresowany organ zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni dokonać zmian w regulaminie.

§ 3. Zapis końcowy

Zasady, które w sposób logiczny wynikają z niniejszego statutu, będą traktowane jako zasady statutowe.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.