360lecie 20180318coollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Konkurs krasomówczy!

W dobie krótkich wiadomości tekstowych, wpisów na portalach typu tweeter, facebook oraz im podobnych sztuka logicznego myślenia oraz pięknej wypowiedzi zadaje się tracić na znaczeniu.
Adwokaci jako grupa zawodowa, która w swojej pracy często posługuje się językiem mówionym jako narzędziem wywierania wpływu na rozmówcę dostrzegają potrzebę krzewienia umiejętności atrakcyjnego w znaczeniu zarówno formy jak i treści wypowiadania się.


Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w konkursie krasomówczym pn. „Audiatur et altera pars”
organizowanego przez szkoły przy współudziale Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Konkurs odbędze się w I Liceum, 13 czerwca o godzinie 15.00.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. prof. J. Wróbla.

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU .

 

§1. Warunki uczestnictwa w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas drugich kontynuujących naukę w szkole zaproszonej do konkursu. Udział w konkursie jest darmowy.
§2. Wyłanianie uczestników. Szkoła zaproszona do konkursu wg dowolnych ustalonych przez siebie zasad wyłoni po dwoje reprezentantów z każdej klasy. W sytuacji gdyby z dowolnych przyczyn niemożliwe było wytypowanie uczestników w ilości dwie osoby z każdej klasy możliwe jest wytypowanie po jednej osobie ostatecznie jednak ilość uczestników na etapie szkolnym musi być liczbą parzystą.
§3. Przebieg konkursu. Na miesiąc przed datą konkursu organizator konkursu – szkoła na swoim portalu www. Wydzieli odrębną stronę, gdzie zamieści link do wycinka z filmu pt. „Bogowie” oraz treść nn. Regulaminu. Zadaniem uczestników będzie zapoznać się z wyżej wymienionym materiałem filmowym i przygotować dwie wypowiedzi, z których jedna będzie bronić postępowania głównego bohatera doktora Zbigniewa Religi lansując tezę, że postąpił słusznie decydując się na operację nieuleczalnie chorej dziewczynki druga zaś z wypowiedzi będzie go potępiać akcentując, że jego postępowanie było niesłuszne.
§4. Losowanie ról. Po rozpoczęciu konkursu uczestnicy będą w drodze losowania wybierać pary w których będą toczyć spór oraz rolę jaką w tej parze przyjdzie im zająć (oskarżyciela bądź obrońcy).
§5. Wypowiedzi konkursowe. Po zakończeniu losowania uczestnicy zaczynają spór w wylosowanych parach. Wypowiedź rozpoczyna osoba, której w losowaniu przypadła rola oskarżyciela i jej zadaniem jest przekonać jury oraz publiczność do tezy oskarżenia. Jako drugi przemawia obrońca, którego rolą jest przekonać jury oraz publiczność do tezy obrony. Co do zasady nie jest dopuszczalne odczytywanie przemówienia jednakże możliwe jest w bardzo ograniczonym zakresie korzystanie z własnych notatek. Długość każdej z wypowiedzi nie może przekroczyć 5 minut. Dopuszczalne są jednominutowa replika i suplika.
§6. Skład jury. W skład jury wchodzić będzie dwóch przedstawicieli adwokatury oraz jeden dowolnie wybrany przez szkołę nauczyciel przy czym może być nim dyrektor szkoły bądź inny pedagog.
§7. Zasady oceny. Jury dokonuje oceny w głosowaniu, które nie jest jawne dla uczestników konkursu oraz widzów. Ostatecznie spośród wszystkich uczestników (tj. występujących zarówno w roli oskarżyciela jak i obrońcy) jury wyłania osoby, które zajęły odpowiednio trzecie,
 rugie i pierwsze miejsce. Na ocenę wypowiedzi wpływ będą miały takie jej cechy jak:
a. Budowa wystąpienia.
b. Logika wypowiedzi w tym uzasadnienie postawionej tezy bądź tez.
c. Forma i ekspresja wypowiedzi.
Organizatorzy nie oczekują od uczestników prezentowania specjalistycznej wiedzyprawniczej, jakkolwiek przedstawienie szerszego niż podstawowy zasobu wiadomości w odniesieniu do przedmiotu wypowiedzi będzie miało wpływ na ocenę końcową.
§8. Nagrody. ORA w Rzeszowie zapewnia dla osób, które zajęły odpowiednio trzecie, drugie i pierwsze miejsce nagrody pieniężne.
a. Miejsce pierwsze - 500 zł
b. Miejsce drugie - 400 zł
c. Miejsce trzecie - 300 zł
§9. Zasady wypłaty nagród. Po zakończeniu konkursu zwycięzcy za pośrednictwem szkoły przekażą organizatorowi dane niezbędne do dokonania wypłaty tj. imię, nazwisko, adres, numer NIP oraz numer rachunku bankowego na jaki ma być przekazana nagroda. W sytuacji gdyby w konkursie brały udział osoby niepełnoletnie oświadczenie z danymi jak wyżej podpisują rodzice lub opiekunowie. Organizator wypłaca nagrody niezwłocznie po otrzymaniu za pośrednictwem szkoły danych o których mowa powyżej.
§10. Zgoda na publikację wizerunku. Każdy z uczestników, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w konkursie zobowiązany jest przed przystąpieniem do udziału złożyć osobistą (w razie pełnoletności) bądź wyrażoną przez rodziców lub opiekunów zgodę na nieodpłatną publikację jego wizerunku na stronach www. Szkoły, ORA w Rzeszowie, portalu www.youtube.pl bądź w innych środkach masowego przekazu.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.