MOTTO TYGODNIA 
Patriam amamus non quia magna,
sed quia nostra.
"Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale ponieważ jest nasza."Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski powiewająca gif
Lucius Annaeus Seneca 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. ST. KONARSKIEGO

*IN PRAETERITO POSTERITAS *

Praca w Liceum ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój uczniów, jej cele zostały sprecyzowane w oparciu o najważniejsze dokumenty państwowe. Do opracowania koncepcji pracy szkoły wykorzystaliśmy również Statut I Liceum Ogólnokształcącego, Program Wychowawczy Szkoły, oraz Szkolny Program Profilaktyki. Bardzo istotną podbudowę stanowi historia tej szkoły, galeria wielkich postaci - jej absolwentów - którzy są chlubą kraju i wzorem dla kolejnych pokoleń uczniów, co zamyka się w sentencji będącej naszym mottem: IN PRAETERITO POSTERITAS - W PRZESZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ..

Najważniejsze w naszej pracy jest określenie celów edukacyjnych i wychowawczych. Podstawę stanowi świadomość, że powierzeni nam uczniowie są w wieku , gdy zaczynają wchodzić w dorosłe życie, gdy dojrzewają pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Kształtuje się ich światopogląd, hierarchia wartości. Staja się także świadomymi obywatelami i odbiorcami kultury, są już zdolni do refleksji o świecie i stawiania pytań o charakterze egzystencjalnym. Czujemy się więc powołani aby nauczać, wychowywać i inspirować do właściwego pojmowania wolności swojej i cudzej oraz dobrego rozumienia słowa tolerancja. Rozbudzamy ciekawość świata , samodzielność myślenia, zdolność dokonywania właściwych wyborów, kreatywność i asertywność, oparte na solidnej podbudowie wartości moralnych, patriotyzmu oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

 Wzór osobowy absolwenta I LO

Absolwent naszej szkoły powinien umieć:
- odnaleźć się w rzeczywistości XXI wieku,
- adaptować się do wymagań wybranej uczelni,
- wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- korzystać z nowoczesnych środków informacji,
- biegle posługiwać się językami obcymi
- jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie,
- bronić swoich słusznych racji,
- przestrzegać zasad tolerancji,
- dbać o wysoki poziom kultury osobistej,
- budować dobre relacje interpersonalne,
- korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu,
- spełniać obowiązki obywatelskie i rodzinne,
- aktywnie uczestniczyć w życiu swego kraju,
- być równocześnie obywatelem Europy.

 Szkoła umożliwia uczniom dążenie do wzoru poprzez:

- realizację obowiązujących planów i programów nauczania,
- realizację programów wychowawczych,
- zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i pełnego bezpieczeństwa w szkole,
- zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- umożliwianie uczniom indywidualnego programu i toku nauczania,
- wprowadzanie nowatorskich rozwiązań innowacji pedagogicznych,
- stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
- kultywowanie symboliki i obrzędowości szkolnej ,
- współdziałanie wszystkich organów szkoły,
-współpracę z innymi szkołami w kraju i za granicą.

Koncepcja pracy Szkoły jest przygotowana i modyfikowana oraz realizowana wspólnie z uczniami i we współpracy z rodzicami , a także z pomocą szerokiego grona partnerów naszego Liceum.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.