MOTTO TYGODNIA 
Tempora mutantur,
et nos mutamur in illis.
"Czasy się zmieniają
i my się wraz z nimi zmieniamy."
Przysłowie łacińskie
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Rekrutacja 2020

 nabor wybor sciezki
Ważne! Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz!

jestem ucz sz p

 

srebrne liceum 2020

HARMONOGRAM REKRUTACJIorły edukacji logo2020 200

 na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w I LO będzie prowadzony nabór do następujących klas ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021.

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Liczba miejsc

A

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

 • język łaciński z elementami prawa
 • fakultatywnie: 
  • zajęcia w ramach Klubu Mówców

Pierwszy język obcy – język angielski (obowiązkowy)

Drugi język obcy

do wyboru spośród:

język niemiecki

język hiszpański

język francuski

Fakultatywnie
dla chętnych:
język chiński
i język włoski

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

historia lub wos

31

B

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

 • filozofia w kulturze
 • fakultatywnie: 
  • uzupełniające zajęcia z matematyki

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

geografia lub wos

31

C

matematyka

fizyka

informatyka

 • zajęcia z  informatyki i robotyki – technologie 3D

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

fizyka lub informatyka

31

D

matematyka

geografia

język angielski

 • ekonomia w praktyce

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

geografia

31

E

biologia

chemia

 • język łaciński z terminologią medyczną
 • język angielski dla medyków
 • zwiększona liczna godzin z biologii, chemii i matematyki

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

biologia lub chemia

31


Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

Termin

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych
 i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojewódzkich oraz szkół  i oddziałów  prowadzących szkolenie sportowe.

od 11 maja 2020r.

do 23 czerwca 2020r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 czerwca 2020r.
do 30 czerwca 2020r.

do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych
 w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 24 czerwca 2020r.

4. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez Prezydenta Miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 10 lipca 2020r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 13 lipca 2020r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020

do godz.14.00

7. Poinformowanie przez Dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty  o liczbie wolnych miejsc w szkole.

21 lipca 2020r.

8. Wystąpienie do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 28 lipca 2020r

9. Sporządzenie przez Komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od  dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10. Wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej.

do 7 od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest na https://www.ko.rzeszow.pl/

REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021.pdf

 

ul1

ul2

 OFERTA SZKOŁY ulotka 2020/21.pdf

 

OFERTA SZKOŁY:

 • nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach, organizowane w grupach międzyoddziałowych, z podziałem według stopnia zaawansowania,
 • udział w lekcjach prowadzonych pod patronatem Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, fakultety dla maturzystów, koło PTTK, fotograficzne, języka łacińskiego i kultury antycznej, psychologiczne, przedsiębiorczości, koło teatralne, zajęcia i treningi sportowe,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych (uczniowie wielokrotnie zdobywają tytuły laureatów i finalistów),
 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach organizowanych przez  szkołę: Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Seminarium Chemiczne, Spotkania z Fizyką, Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, konferencje naukowe i debaty,
 • wyjazdy do Brukseli i Strasburga, udział w sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
 • schola szkolna, szkolny zespół muzyczny
 • spotkania z politykami, podróżnikami, pisarzami i artystami, jak również wybitnymi wychowankami szkoły 

ILO współpracuje z:

 • uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Akademią Górniczo Hutniczą.
 • Izbą Radców Prawnych i Sądem Rejonowym
 • Instytutem Pamięci Narodowej,
 • Narodowym Bankiem Polskim,
 • Teatrem „Maska” oraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej,
 • Biurem Karier WSiZ-u

Uczniowie szkoły uczestniczą:

 • w międzynarodowych wymianach uczniowskich (Klagenfurt, Saarbrücken, Madryt, Satu Mare),
 • projektach edukacyjno-językowych za granicą,
 • projektach europejskich: krajowych i międzynarodowych sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży i w konkursie Euroscola, zdobywając czołowe miejsca,
 • w zajęciach praktycznych i laboratoryjnych w rzeszowskich uczelniach, m.in.: Festiwal Nauki, Akademia Prawa, Akademia Bezpieczeństwa, Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego, Kreator Logicznego Myślenia,
 • w bezpłatnych zajęciach finansowanych przez UE,
 • w działalności wolontariackiej i organizacjach charytatywnych (Amnesty International, Caritas, Szlachetna Paczka, Opłatek Maltański, Fundacja Pro Spe),
 • w Szkolnym Dniu Kariery,
 • w obozach narciarsko-snowboardowych,
 • w corocznym karnawałowym balu szkolnym,
 • w wycieczkach ogólnoszkolnych, w tym zagranicznych.

 

Szkoła posiada nowoczesne multimedialne pracownie dydaktyczne, nowocześnie wyposażone laboratorium chemiczne, pracownie biologiczne, fizyczne.

W szkole funkcjonuje bezprzewodowa sieć internetowa, dostępna nieodpłatnie dla uczniów.

 

Założenia projektu oferty edukacyjnej ILO

 1. Szkoła oferuje absolwentom szkoły podstawowej i naukę w 5 oddziałach klas pierwszych.
 2. Uczeń wybiera w toku kształcenia jeden z 5 proponowanych przez szkołę bloków rozszerzeń. Każdy z bloków może zawierać od dwóch do czterech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające.
 3. Planowane bloki rozszerzeń: humanistyczny, językowo-geograficzno-społeczny, matematyczno-fizyczno-informatyczny, matematyczno-geograficzno-językowy, biologiczno-chemiczny.
 4. Wybór bloku rozszerzeń uczeń deklaruje wstępnie w trakcie naboru do szkoły, określając w ten sposób przedmioty brane pod  uwagę w procesie rekrutacji. Ostateczny wybór bloku rozszerzeń musi nastąpić do końca marca w klasie pierwszej.
 5. W pierwszym roku nauki uczniów wszystkich klas obowiązuje jednakowy plan nauczania. Bloki rozszerzeń realizowane są od klasy drugiej.
 6. Szkoła oferuje nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach zaawansowania.
 7. Nauczanie dwóch języków obcych w zakresie obowiązkowym organizowane jest w grupach międzyoddziałowych z podziałem według stopnia zaawansowania językowego. Podział na grupy pierwszego i drugiego języka odbywa się niezależnie, na podstawie testu. Liczba grup poszczególnych języków zależy od ilości oddziałów oraz możliwości organizacyjnych. W planie lekcji języki obce umieszczone będą w taki sposób, by umożliwić wybór grupy.Wybór języków obcych dokonywany jest na etapie rekrutacji do szkoły.
 • pierwszy język obcy wybrany przez ucznia powinien być kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym, przy wyborze bloku C lub D pierwszym językiem obcym powinien być język angielski
 • drugi język obcy wybrany przez ucznia nie musi być kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym

     8. Zajęcia przedmiotu dodatkowego religia/etyka realizowane są na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów.
    9. Zajęcia przedmiotu dodatkowego wychowanie do życia w rodzinie realizowane są w ramach oddziału jeśli rodzice  lub pełnoletni uczniowie nie zrezygnują z udziału w zajęciach.

 

Internaty

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.