MOTTO TYGODNIA
"Carpe diem quam minimum credula postero ."
"Korzystaj z chwili jak najmniej ufając przyszłości."
Quintus Horatius Flaccus Carmina I,11,8

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

fanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Stypendia

Program stypendialny "Nie zgubić talentu"

W związku ze zmianą uchwały w sprawie Programu, prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Uczniowie w sprawie stypendium zgłaszają się do swoich wychowawców.

Więcej informacji na temat >>> TUTAJ <<<

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;

4. nie ma godzin niesprawiedliwionych.

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Warunki
Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
a) podstawowych (klasy IV – VI),
b) gimnazjalnych,
c) ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,60 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,40 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
c) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Czytaj więcej: Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Warunki
Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1. gimnazjum klasy II i III,
2. liceum technikum,
3. zasadniczej szkoły zawodowej.

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,

Czytaj więcej: Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Program ADAMED SmartUP

Programu naukowo-edukacyjny skierowany jest do szczególnie utalentowanej młodzieży. Uczestnicy mogą ubiegać się o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a najzdolniejsi mają również szansę starać się o stypendia naukowe. Więcej informacji o programie w załączniku i na stronie internetowej programu.
adamedsmartup.pl/o-programie

Stypendium w Babson College

Oferta dedykowana jest dla maturzystów w roku szkolnym 2017/2018.
Stypendium umożliwia studiowanie w Babson College, jednej z najlepszych amerykańskich uczelni przedsiębiorczości (www.babson.edu), która znajduje się w Wellesley, Massachusetts, 20 kilometrów od Bostonu. Uczelnia od 15 lat znajduje się w rankingu najlepszych amerykańskich programów studiów biznesowych.
Fundacja Kronospan (www.kronospanfoundation.org) pokrywa wszystkie koszty związane z 4-letnim okresem studiowania w Babson College (USA), w tym czesne, zakwaterowanie, podręczniki, ubezpieczenie zdrowotne oraz transport z/do USA. Koszt oferowanego stypendium wynosi 250 000 USD. Po ukończeniu 4- letnich studiów student uzyskuje tytuł licencjata.
Aby aplikować o stypendium należy założyć konto na stronie internetowej: www.scholarship.kronospanfoundation.org oraz złożyć dokumenty wymagane dokumenty. Czas składania aplikacji mija 12 września 2017r.

Rekrutacja do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.
Etapy rekrutacji do programu pomocy wybitnie zdolnym:
1. Należy wpisać dane nowego kandydata w formularzu na stronie internetowej do 25 czerwca.
2. Należy przesłać drogą elektroniczną kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 10 lipca.
 
Pedagog szkolny, p. Dorota Rakocy, jak co roku, zaprasza na rozmowę uczniów zainteresowanych przystąpieniem do Funduszu.
 
Czytaj więcej: fundusz.org
 

Talenty - Fundusz Stypendialny

Dla uczniów i studentów, którzy są ciekawi świata, mają pasję, talent i chcą go rozwijać, są zaangażowani w działalność społeczną. Fundusz oferuje stypendia, warsztaty edukacyjne, specjalistyczne konsultacje i spotkania integracyjne, wsparcie rzeczowe, spotkania i wyjazdy szkoleniowe. Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/18 wraz z nowymi formularzami wniosków, zostaną udostępnione 30 marca 2017r.
Wnioski o stypendia należy wysłać pocztą do 30 czerwca br.
 
Więcej informacji na: www.fundusz-talenty.pl

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.