– Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. ks. Stanisława Konarskiego: https://1lo.rzeszow.pl/

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2007r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019r.
        (nowe moduły informacyjne, bloki tematyczne itp.)

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: —-

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe:

Strona jest w trakcie przebudowy, docelowo zawierać będzie:
– podwyższony kontrast – możliwość powiększania liter – podświetlane linki – jasne tło – możliwość powiększania szablonu – możliwość zwiększania odstępów między literami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Daniel Betleja adres email: dabe@1lo.rzeszow.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 28 20. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

· Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

· Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

· Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

· W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu:

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
ul. 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów
tel. (017) 748 28 20
email: sekretariat@1lo.rzeszow.pl

Dostępność architektoniczna:

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 3-go Maja oraz wejścia boczne, od strony dziedzińca szkoły i boiska szkolnego.

2. Na terenie szkoły można zaparkować warunkowo, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku są dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową – podjazd na parter budynku (instalowany po zgłoszeniu), szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

5. Budynek nie posiada wind, schody wewnętrzne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

6. Istnieje możliwość kontaktu ze szkołą i umówienie się na spotkanie na parterze budynku.

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza migowego:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top