– Historia szkoły

Budynek szkoły

COLLEGIUM RESOVIENSE

I Liceum Ogólnokształcące to jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce. Ufundowana została w 1658 r. przez Zofię Pudencjannę Ligęzów i jej szwagra księcia Jerzego Lubomirskiego – hetmana i marszałka Polski. Erygowana została w dziesięć lat później przez papieża Klemensa IX. Szkoła w latach 1658-1784 funkcjonowała pod nazwą Collegium Ressoviense i prowadzona była prze zakon OO. Pijarów.

Po upaństwowieniu edukowała młodzież jako Cesarsko-Królewskie Wyższe Gimnazjum (1785 – 1918), następnie I Gimnazjum i Liceum. W XVII – XVIII w. słynęła z wysokiego poziomu nauki, przyciągała młodzież z całej Polski, miała charakter półwyższej uczelni, kształciła w pedagogium nauczycieli do średnich szkół, profesjonalnych muzyków i prowadziła niższe studia teologiczne. Ponadto prowadzono profesjonalne kształcenie muzyków, a z podręczników nauczycieli korzystała młodzież nawet w odległym Kijowie.

Wśród grona nauczycieli było wielu wybitnych pedagogów. Byli oni autorami połowy podręczników napisanych dla Komisji Edukacji Narodowej (1773) – pierwszego ministerstwa oświaty w Europie. Wychowana w głębokiej wierze i umiłowaniu ojczyzny młodzież dawała wyraz uczuciom patriotycznym, wysławiając się w walkach toczonych przez wieki w obronie kraju. Wojna ze Szwecją (1655), obrona Wiednia (1683), powstania narodowe (1794, 1809, 1831, 1848, 1863), I i II wojna światowa wyznaczały szlak bojowy wychowanków nauczycieli szkoły. Działalność kulturalna nie ograniczała się do murów szkoły i zaowocowała szeregiem inicjatyw na rzecz miasta i środowiska. Utworzono klub sportowy “Resovia” (1906), dano początek działalności “Lutnia” i teatru amatorskiego “Reduta” oraz Muzeum (1935), obecnie Muzeum okręgowe. Po II wojnie światowej szkoła przyczyniła się do rozwoju wyższych uczelni w Rzeszowie przekazując im swój liczący 24000 woluminów księgozbiór i udostępniając bursę im. ks. F. Dymnickiego filii UMCS.

W ciągu trzech wieków mury szkoły opuściło wielu wybitnych wychowanków m.in. Onufry Kopczyński – autor pierwszej gramatyki polskiej, Ignacy Łukasiewicz – prekursor przemysłu naftowego, biskup J. S. Pelczar, generał Wł. Sikorski, marszałek książę Hieronim Lubomirski. W szkole uczyło wielu wybitnych pedagogów, w tym ks. Stanisław Konarski – najwybitniejszy reformator polskiej oświaty w XVIII w., Józef Herman Osiński – nestor fizyków polskich, Wilhelm Friedberg – późniejszy profesor uniwersytecki, Tadeusz Łopuszański – minister oświaty II RP i wielu innych.

Szkoła od przeszło trzech wieków mieści się w centrum miasta w zabytkowych pomieszczeniach z połowy XVII w. Część frontowa zaprojektowana została przez najwybitniejszego architekta doby baroku Tylmana z Gameren. Niektóre wnętrza szkoły posiadają urzekające sklepienia kolebkowo-lunetowe. Zachowały się także cenne zbiory przyrodnicze z drugiej połowy XIX w., których nie powstydziłoby się żadne muzeum faunistyczne na wyższej uczelni. W muzeum – klasopracowni historycznej znajdują się ciekawe zbiory ikonograficzne, dokumenty i eksponaty dotyczące dziejów szkoły. Liceum posiada kolekcję sztandarów. Wykonano także odpowiednie, dostosowane do określonej epoki, ubiory dla pocztów sztandarowych. W gabinecie dyrektorskim znajduje się galeria olejnych portretów wybitnych nauczycieli i wychowanków szkoły. Pomieszczenia te uatrakcyjniają lampy wiedeńskiej firmy braci Brinner z XIX w. (repliki).

Szkoła należy do Towarzystwa Szkół Twórczych, Klubu Najstarszych Szkół w Polsce, prowadzi klasy autorskie (informatyka, menedżerska itp.). Liceum organizuje, ogólnopolską Biesiadę dla młodzieży, redaguje “Festival Gazette”, wydaje co roku “Sprawozdanie Dyrekcji I LO w Rzeszowie”, publikuje zbiorki poezji uczniów i wychowanków, posiada bogatą literaturę o swoich dziejach. Utrzymuje kontakty z wybitnymi szkołami średnimi za granicą (Klagenfurt – Austria, Bielefeld – Niemcy, Morpeth – Wielka Brytania).

 

Kalendarium

1655 – Sprowadzenie oo. Pijarów do Rzeszowa przez J. S. Lubomirskiego marszałka w.k.;
1658 – Założenie szkoły;
1668 – Erygowanie szkoły przez papieża Klemensa IX;
1684 – Jan III Sobieski – dziękował profesorom i uczniom za udział w wiktorii wiedeńskiej;
1702 – Wybudowanie frontowych zabudowań szkoły wg proj. Tylmana z Gmeren;
1736 – Ks. Stanisław Konarski nauczycielem w Collegium Ressoviense;
1785 – Powołanie w miejsce szkoły pijarskiej niemieckiego Gimnazjum c.k.;
1831 – Masowy udział młodzieży gimnazjalnej w powstaniu listopadowym;
1834 – Rozbudowa frontu szkoły;
1846 – Aresztowanie nauczycieli i uczniów, uczestników powstania galicyjskiego;
1851 – Cesarz Franciszek Józef wizytował Rzeszów i szkołę;
1858 – Przekształcenie szkoły z 6 na 8 – klasowe Gimnazjum;
1860 – Przeprowadzenie I matury w szkole;
1872 – Wybudowanie północno-wschodnich skrzydeł szkoły;
1880 – Przyjęcie Gimnazjum na członka Zoologiczno- Botanicznego Towarzystwa w Wiedniu;
1900-14 – Uczestnictwo gimnazjalistów w tajnych organizacjach: Teka, Promień, Zarzewie, Strzelec;
1905 – Współudział uczniów w założeniu klubu sportowego “Resovia”;
1914-21 – Udział nauczycieli, uczniów i absolwentów w walce o niepodległość i granice Polski;
1923 – Nadanie szkole imienia ks. St. Konarskiego;
1932-38 – Przekształcenie szkoły na 4-letnie Gimnazjum i dwuletnie liceum;
1939-45 – Udział nauczycieli, uczniów i absolwentów w II wojnie światowej w Ruchu Oporu;
1949 – Przekształcenie szkoły na 4-letnie Liceum;
1960 – Jubileusz 100-lecia matury i 300-lecia Szkoły. I Zjazd Wychowanków;
1961 – Wybudowanie sali gimnastycznej;
1964 – Przekształcenie Męskiego Liceum w szkołę koedukacyjną;
1983 – Obchody 325-lecia założenia szkoły. II Zjazd wychowanków;
1984 – Przyznanie Liceum Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski;
1987 – Utworzenie galerii obrazów wybitnych nauczycieli i wychowanków Liceum;
1989 – Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Ks. St. Konarskiego.
1995 – Wmurowanie w szkole Tablicy Pamięci poświęconej nauczycielom i uczniom, obrońcom Ojczyzny;
1999 – Beatyfikacja ks. Romana Sitko, absolwenta szkoły;
2002 – Przekształcenie szkoły na ponadgimnazjalne 3-letnie Liceum;
2003 – Kanonizacja ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, absolwenta Liceum, beatyfikowanego w 1991 r.;
2007 – Beatyfikacja ks. Stanisława Papczyńskiego, nauczyciela Collegium Lubomirscianum;
2007-2008 – Remont kapitalny Liceum;
2007 – Od 2003 r. I LO w pierwszej pięćdziesiątce Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich w Polsce, organizowanego przez MEN, „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”;
2008 – 350-lecie Szkoły. III Zjazd Wychowanków;
2010 – 150-rocznica I matury w Collegium Ressoviense;
2016 – Kanonizacja ks. Stanisława Papczyńskiego, nauczyciela Collegium Lubomirscianum;
2018 – Jubileusz 360-lecia Szkoły, nadanie sztandaru, posadowienie kamienia pamiątkowego wraz z tablicą i utworzenie Szkolnej Izby Tradycji.
2019 – Przekształcenie szkoły w 4-letnie Liceum.

 

Historia I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie

– szczegółowe kalendarium internetowe

 

1655 Sprowadzenie oo. Pijarów do Rzeszowa przez marszałka wielkiego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
1658 27 I   Uroczyste poświęcenie i otwarcie Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie (taką nazwę nosiła szkoła w latach 1658 – 1785)
1668 20 III   Erygowanie szkoły przez papieża Klemensa IX
1684   Jan III Sobieski dziękował profesorom i uczniom za udział w wiktorii wiedeńskiej
1703 V – 1704 VIII   Budowa nowego gmachu Kolegium Pijarskiego według projektu architekta Tylmana z Gameren (stary budynek został zburzony)
1703   Przed portalem bramy wejściowej do szkoły ustawione zostało popiersie wykonawcy dokumentu fundacyjnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
1709   Wybudowany został konwikt na południe od klasztoru Pijarów
1737 – 1738   W rzeszowskim Kolegium nauczał ksiądz Stanisław Konarski
1740 – 1784   W rzeszowskim Kolegium funkcjonowało siedem klas: parva, infima, grammatica, syntaxa, poetica, rhetorica, philosophia
1759-1773 Budowa kaplicy Jana Kalasantego przy północnej ścianie kościoła Pijarów według projektu Karola Henryka Wiedemanna
1772   Po pierwszym rozbiorze Polski kontrolę nad rzeszowskim Kolegium przejęły władze austriackie
1774   Nadworna Komisja Naukowa objęła zwierzchnictwem szkoły średnie w Galicji, w tym rzeszowskie Kolegium
1785 – 1822  Letnie wakacje przypadały na lipiec i sierpień
1786  Otwarcie Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum w Rzeszowie (w miejsce Kolegium Pijarskiego). Obowiązywał w nim pięcioletni okres nauki. Klasy nazywane były: infima, gramatyka, syntaksa, poetyka, retoryka
1786   Po kasacie przez cesarza Józefa II zakonu pijarów władze zaborcze ich zabudowania mieszkalne w Rzeszowie przeznaczyły na biura różnych instytucji
1786/87 – 1849/50   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: K.K. Rzeszower Gymnasium
1786 – 1848   Zwierzchnią władzę nad szkołą miał dyrektor, którym był starosta powiatowy, a sprawami administracyjnymi i dydaktycznymi kierował prefekt. Uprawnienia dyrektora ograniczone były w latach 1790 – 1802
1790 4 X   Cesarz Leopold II wydał dekret wprowadzający konferencje grona nauczycielskiego. Monarcha ograniczył władzę policyjną i zwierzchnią dyrektora nad gimnazjum, zwiększył zakres kompetencji prefekta. Te pozytywne zmiany utrzymały się do 1802 r.
1792    Władze austriackie zniosły zależność gimnazjów od starostwa, a podporządkowały je utworzonemu urzędowi konsesa naukowego (Studienconsess)
1799 8 – 18 IX Zawieszenie nauki podczas przemarszu przez Rzeszów wojsk rosyjskich. Budynek szkolny oddany był do dyspozycji wojska
1802 19 IX   Zlikwidowanie urzędu konsesa naukowego, zwiększenie wpływu starosty na Gimnazjum
1811   Zatrudnienie pedagogów-specjalistów, wcześniej w każdej klasie jeden nauczyciel uczył wszystkich przedmiotów
1812   Najwyższą klasę nazwano retoryką (wcześniej nazywała się poetyką), klasę przedostatnią nazwano poetyką  (wcześniej nazywała się retoryką)
1813 6 VIII   dekret ograniczający kary cielesne
1817 8 VII    Cesarz Franciszek I wraz z żoną Karoliną zwiedzali rzeszowskie Gimnazjum i kościół gimnazjalny
1819   Wydłużenie okresu nauczania z pięciu do sześciu lat. Gimnazjum składało się z czterech klas gramatykalnych: parva, infima, gramatyka, syntaksa i dwóch humanioralnych: poetica i rhetorica
1819 – 1833  Uczniowie jednego oddziału uczyli się w budynku wynajętym od Antoniego Mięty
1822 – 1831  Letnie wakacje trwały od 15 lipca do 31 sierpnia
1826  W rzeszowskim Gimnazjum wprowadzono czesne
1831  20% uczniów wzięło lub próbowało wziąć udział w powstaniu listopadowym
1831 – 1833   Letnie wakacje trwały od 1 do 30 września
1833 wiosna   Udział grupy uczniów w przygotowaniach powstańczych Józefa Zaliwskiego
1833 – 1839   Letnie wakacje trwały od 15 lipca do 31 sierpnia
1834 – 1835   Rozebrano pierwsze piętro budynku szkolnego, a cały gmach poddano renowacji i przebudowie. Projektantem inwestycji był prawdopodobnie Karol Prevot ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
1834 – 1835   W czasie przebudowy szkoły uczniowie uczyli się w wynajętych lokalach w centrum miasta
1835   Podczas remontu zniszczone zostało popiersie Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
1835 22 X   Uroczyste poświęcenie nowego budynku szkolnego
1835 – 1846  Udział młodzieży w różnych organizacjach spiskowych
1839 – 1854  Letnie wakacje trwały od 15 sierpnia do 30 września
1846 II   Aresztowanie nauczycieli i uczniów, którzy przygotowywali powstanie przeciwko Austrii. Komendantem powstania w obwodzie rzeszowskim miał zostać wychowanek rzeszowskiego Gimnazjum Ignacy Łukasiewicz
1848 6 IV   Szkoła przeszła pod bezpośrednie kierownictwo ministra kultury i oświaty
1848 XI   Nauczyciele fachowi (specjaliści) zastąpili nauczycieli klasowych
1848   Rozebrana została siedemnastowieczna bursa pijarska położona na północ od szkoły
1848   Podczas Wiosny Ludów w niższych klasach w miejsce niemieckiego wprowadzono polski język wykładowy. Po stłumieniu rewolucji przywrócono niemiecki, a w języku polskim uczono kilku przedmiotów w klasach niższych
1848/49   Zaczęły być zwoływane przez dyrektora konferencje grona nauczycielskiego jako organy szkolne autonomiczne w stosunku do zarządzającego placówką
1849   Udział grupy wychowanków w walce o niepodległość Węgier
1849   W miejsce nazw łacińskich wprowadzono nazwy klas: Pierwsza, Druga, Trzecia, Czwarta, Piąta, Szósta
1850/51 – 1867/68   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: K.K. Staatsgymnasium in Rzeszów
1851    Cesarz Franciszek Józef I wizytował Rzeszów i szkołę
1854 29 V    Po wejściu w życie podziału Galicji na dwa okręgi, rzeszowskie Gimnazjum przydzielono do politycznej władzy krajowej (politische Landestelle) w Krakowie
1854 21 VI    Po kilkuletniej przerwie obchodzono dzień św. Alojzego Gonzagi – patrona młodzieży
1854    Po podziale Galicji na Wschodnią i Zachodnią ustalono, że w Zachodniej, w której znajdował się Rzeszów letnie wakacje trwać będą od  1 lipca do 31 sierpnia
1855 17 – 18 VI   Wizyta w Rzeszowie cesarza Franciszka Józefa I. Urzędnicy, duchowieństwo i nauczyciele zostali przedstawieni monarsze w budynku starostwa
1855    Dekret ministra Wyznań i Oświaty przywracający kary cielesne
1858/59 – 1859/60   W rzeszowskim Gimnazjum zwiększono liczbę klas z sześciu do ośmiu. Szkoła została
podniesiona do rangi gimnazjum wyższego
1858/59   Dla jednego oddziału wynajęto pomieszczenie u Wojciecha Kalinowskiego (na tzw. Kalinówce). W kolejnych latach liczba oddziałów uczących się w wynajętych lokalach wzrastała
1858/59 – 1868/69   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: K.K. Obergymnasium i Rzeszów
1860 1 – 5 VI    Pierwsza pisemna matura w rzeszowskim Gimnazjum
1860 29 VI – 7 VII    Pierwsza ustana matura w rzeszowskim Gimnazjum
1860 koniec VIII    Po ustaniu działalności krakowskiego rządu krajowego rzeszowskie Gimnazjum podporządkowano Namiestnictwu we Lwowie
1861 – 1862   Udział młodzieży w organizacjach spiskowych i manifestacjach patriotycznych
1863 – 1864   10 procent uczniów rzeszowskiego Gimnazjum poszło na ochotnika walczyć w powstaniu styczniowym
1868    Rzeszowskie Gimnazjum zostało spolszczone. W okresie autonomicznym zachowało ono profil ośmioletniego gimnazjum klasycznego
1868/69 – 1903/04   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Cesarsko-królewskie Wyższe Gimnazjum w Rzeszowie
1870   Ks. Feliks Dymnicki ulokował bursę w domu Nawojskiego. Zaczął gromadzić fundusze na budowę nowej bursy
1870 – 1872   Wybudowanie północno-wschodnich skrzydeł szkoły, powstanie małego podwórka. Autorem planów był prawdopodobnie Wacław Hauer
1872   Wykonane zostały, posadowione na klatce schodowej, przez nieznanego artystę rzeźby Kaliope i Euterpe (zniszczone zostały podczas II wojny światowej)
1873    Ksiądz Feliks Dymnicki kupił działkę przy ul. Bernardyńskiej pod przyszłą bursę
1875 5 X   Poświęcenie nowego budynku bursy gimnazjalnej wzniesionej dzięki staraniom księdza Feliksa Dymnickiego
1875/76   Wznowione zostało wydawanie drukiem sprawozdań szkolnych. Wydawano je na zakończenie każdego roku szkolnego (z przerwą w roku 1914/15 i 1919/20) do 1939 r.
1879   Uroczyste obchody 25-lecia zaślubin cesarza Franciszka Józefa I
1880   Przyjęcie Gimnazjum na członka Zoologiczno-Botanicznego Towarzystwa w Wiedniu
1882 21 XII   Obchody 600. rocznicy panowania Habsburgów
1883 12 IX    Udział młodzieży w obchodach 200 rocznicy odsieczy wiedeńskiej
1886 II  Udział nauczycieli i uczniów w obchodach 600 rocznicy unii polsko-litewskiej
1886      Rozbudowa bursy gimnazjalnej o dwa boczne skrzydła
1891 3 V  Udział nauczycieli i uczniów w obchodach setnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Dla jej upamiętnienia zmieniono nazwę ul. Pańskiej na 3 Maja
1894 14 III   Na mocy rozporządzenia Rady Szkolnej Krajowej, wydanego na podstawie dekretu cesarskiego 6 I 1894 r. i rozporządzenia Ministra Wyznań i Oświaty z 16 I 1894 r., wprowadzono w galicyjskich szkołach średnich mundurki. Okres przejściowy dla ich wprowadzenia dla wszystkich uczniów trwał dwa lata. Uczniowie klas od pierwszej do czwartej na pagonach i na czapkach mieli srebrne paski, a klas od piątej do ósmej złote. Uczeń klasy pierwszej jeden pasek, drugiej – dwa, trzeciej – trzy, czwartej – cztery; piątej – jeden, szóstej – dwa, siódmej – trzy i ósmej – cztery.
1900 – 1914  Uczestnictwo gimnazjalistów w tajnych organizacjach: Teka, Promień, Zarzewie, Strzelec
1901/02   Wynajęto pięć pomieszczeń w starej żydowskiej kamienicy położonej w pobliżu Rynku, której właścicielem był Bardach (na Bardachowce, Baldachowce) i nauczano w nim pięć oddziałów
1902 20 II  Uroczyste obchody 25 rocznicy wstąpienia na tron papieski Leona XIII
1904 1 IX   Po powstaniu II Gimnazjum, stare zaczęto nazywać „Pierwszym”. Wymieniono pieczęć szkolną
1904    Remont budynku szkolnego
1904/05    Po powstaniu II Gimnazjum wszystkie zespoły klasowe, które pozostały w Pierwszym mieściły się w jego budynku
1904/05 – 1910/11   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Cesarsko-królewskie I Wyższe Gimnazjum w Rzeszowie
1905   Współudział uczniów w założeniu klubu sportowego „Resovia”
1911/12 – 1917/18   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Cesarsko-królewskie I Gimnazjum w Rzeszowie (z nazwy zniknęło określenie „Wyższe”, gdyż gimnazjów niższych w Galicji już nie tworzono)
1914   Włączenie do dużego podwórza parceli zajmowanej przez magazyn monopolu tytoniowego
1914/15 – 1919/20   Budynek I Gimnazjum przeznaczony był na cele wojskowe. Młodzież uczyła się w gmachu II Gimnazjum
1914/15   Z powodu działań wojennych lekcje nie odbywały się. Część uczniów uczęszczała na kursy naukowe (niezorganizowane) w Rzeszowie, w innych miastach zachodniej Galicji, a niewielka grupa na terenie Czech i Moraw
1914 – 1918    187 uczniów I Gimnazjum walczyło na frontach I wojny światowej: 114 w armii austriackiej i 73 w formacjach legionowych
Ok 1915   Podczas użytkowna budynku przez wojsko we wszystkich dotychczasowych salach lekcyjnych zamontowano elektryczność
1915/16   Klasy pierwsze i ósme uczyły się normalnym trybie. Dla pozostałych, celem nadrobienia straconego roku, zorganizowano tzw. klasy skombinowane. Każda z nich w ciągu pierwszego półrocza przerabiała materiał nauczania jednej klasy, a w ciągu drugiego półrocza materiał z klasy kolejnej
1918 29 X – 5 XI    Udział uczniów I Gimnazjum w rozbrajaniu wojsk austriackich
1918 5 XI    Nauczyciele I Gimnazjum złożyli przysięgę na wierność Wolnej Ojczyźnie
1918 początek XI Wojsko polskie, które przejęło kontrolę nad budynkiem I Gimnazjum usunęło portrety cesarza Franciszka Józefa I
1918 XI – 1919 VI    Udział uczniów I Gimnazjum w walkach o Lwów i Galicję Wschodnią. Z powodu udziału młodzieży w walkach o Lwów od 18 XI 1918 do 17 I 1919 lekcje w klasach VI, VII i VIII nie odbywały się
1918/19 – X 1921    Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: I Gimnazjum w Rzeszowie
1920 wiosna – jesień   Udział 60 uczniów I Gimnazjum jako ochotników w wojnie polsko-bolszewickiej. Do wojska zgłosili się wszyscy uczniowie VII i VIII klasy
1920 8 X   Rok szkolny rozpoczęto z opóźnieniem, po opuszczeniu budynku przez uchodźców z Małopolski Wschodniej
1921 1 V   Wojsko opuściło bursę gimnazjalną. Po remoncie od IX 1921 r. mogli zamieszkać w niej uczniowie
1921 IX   Zatrudniona został pierwsza nauczycielka w I Gimnazjum – Winceta Indycka, która uczyła jęz. francuskiego
1921 14 X   Reskrypt Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadający szkole nazwę: I Gimnazjum Państwowe im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
1921 X – 1937/38   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: I Państwowe Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
1921 8 II Po likwidacji Rady Szkolnej Krajowej I Gimnazjum podporządkowane zostało Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego
1921 21 VI   Po raz ostatni obchodzono święto patrona młodzieży szkolnej św. Alojzego Gonzagi
1922 21 XI   Po raz pierwszy świętowano dzień św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży szkolnej. Zrezygnowano    z obchodów św. Alojzego Gonzagi
1922    Powstała Sodalicja uczniów I Gimnazjum
1923 9 VI   W ścianę kościoła gimnazjalnego wmurowano tablicę pamiątkową ku czci profesorów i uczniów poległych w I wojnie światowej i walkach o granice odradzającej się Polski
1923 30 IX   Uczniowie I Gimnazjum ufundowali tablicę pamiątkową ks. Stanisława Konarskiego, zaprojektowaną przez A. Wesołowskiego. Jej odsłonięcia, w środkowej ślepej arkadzie korytarza wschodniego w skrzydle zachodnim na pierwszym piętrze, dokonano w 150 rocznicę śmierci reformatora oświaty
1923 15 X    Podczas uroczystości 150 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej i 150 rocznicy śmierci ks. St. Konarskiego odsłonięto tablicę pamiątkową przedstawiającą popiersie ks. Konarskiego
1924 19 III   Obchody 25-lecia sakry biskupiej biskupa przemyskiego dr Józefa Stanisława Pelczara
1924 29 V     Uroczyste poświecenie sztandaru I Gimnazjum (sztandar zaginął podczas II wojny światowej)
1924    W sali konferencyjnej (pokoju nauczycielskim) postawiony został zegar, który uczniowie ofiarowali profesorowi Stanisławowi Piekarczykowi
1924    Zakupiono do szkoły pierwszy odbiornik radiowy
1925 II    Powstała Stacja Nadawczo-Odbiorcza – organizacja młodzieży przy I Gimnazjum, która interesowała się rozwojem techniki
1925 7 V    Boisko szkolne zostało powiększone przez przyłączenie do placu szkolnego części podwórza należącego do Starostwa. Dzięki temu szkoła uzyskała obszerne boisko do gier i zabaw ruchowych oraz plac pod budowę własnej sali gimnastycznej
1925 IX  Otwarto Muzeum Przyrodnicze w I Gimnazjum
1925   Odnowiono elewację zabudowań szkolnych
1927 19 III    Po raz pierwszy obchodzono w I Gimnazjum dzień imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwyczaj ten kontynuowany był do 1939 r.
1927 V    Na frontowych ścianach sal lekcyjnych poniżej godła powieszone zostały portrety Komendanta Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego
1928 29 XI   Poświęcenie sztandaru drużyny harcerskiej
1928 XI    Z okazji dziesięciolecia niepodległości młodzież szkolna w obecności Władysława Sikorskiego posadziła ”Dąb Wolności”. Pierwsze drzewko uschło, a przyjęło się dopiero drugie, posadzone rok później
1928/29    Na małym boisku urządzono dwa kwietniki, a na dużym zasadzono 10 lip i 9 drzew morwowych. Czytelnia uczniów posadowiła kamień pamiątkowy z okazji dziesięciolecia niepodległości
1929 31 I   Po raz pierwszy obchodzono imieniny prezydenta I. Mościckiego. Zwyczaj kontynuowany był do 1939 r.
1930 29 XI   Obchody 100. Rocznicy wybuchu powstania listopadowego
1931 26 II    Magistrat Miasta Rzeszowa zmienił numer budynku, w którym mieściła się szkolą – 3 Maja 15. Wcześniej gmach wchodził w skład budynków OO. Pijarów
1932 15 II    Znowelizowano statut Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. ks. Feliksa Dymnickiego
1932 13 III   Powstało Koło Rodziców (po II wojnie jego kontynuacją będzie Komitet Rodzicielski, a pod koniec XX w. Rada Rodziców
1932 1 VII – 1 IX Weszła w życie reforma oświatowa Janusza Jędrzejewicza. Do klasy pierwszej nie przeprowadzona naboru. Proces stopniowego przekształcania zakładu z ośmioletniego gimnazjum w dwuletnie liceum przebiegał w latach 1932/33 – 1938/39
1932 12 VI    Poświęcenie sztandaru Sodalicji Mariańskiej połączone ze zjazdami absolwentów (sztandar zaginął podczas II wojny światowej)
1932 29 VI    Staraniem grona nauczycielskiego i młodzieży w ścianę kościoła gimnazjalnego wmurowano tablice pamiątkową ku czci profesorów i uczniów poległych podczas wojny światowej
1932 18 IX    Udział młodzieży w uroczystości odsłonięcia pomnika Leopolda Lisa-Kuli
1932/33    Reforma Jędrzejewicza spowodowała, że szkoła składała się z klas od drugiej do ósmej.
1933 1 IX    Powstała w I Gimnazjum nowa organizacja młodzieżowa Straż Przednia. Działała do 1939 r.
1933        Powstało Szkolne Koło Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Działało do 1939 r.
1933/34    W wyniku realizacji reformy Jędrzejewicza do szkoły przyjęto pierwszą klasę tzw. nowego stylu. Szkoła składała się z klas od czwartej do ósmej starego stylu i z klasy pierwszej nowego stylu
1933/34    Wprowadzono nowe czapki (czapki maciejówki) według wzorów ustalonych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz naszywki na lewym ramieniu na bluzach i płaszczach
1934 5 II   Powstało Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej. Działało do 1939 r.
1934/35    Wdrażając reformę Jędrzejewicza szkoła składała się z klas od piątej do ósmej starego stylu oraz z pierwszej i drugiej nowego stylu
1934/35    Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wprowadziło nowe mundurki szkolne: marynarki dwurzędowe z guzikami na zewnątrz, mankietami na rękawach, z kołnierzem zakładanym ukazującym krawat
1934/35    Reorganizacja Muzeum Szkolnego w związku z przejęciem części jego zadań przez powstałe Towarzystwo Regionalne Ziemi Rzeszowskiej
1935 1317 V    Udział młodzieży w lokalnych uroczystościach żałobnych po śmierci Józefa Piłsudskiego
1935/36    Wdrażając reformę Jędrzejewicza szkoła składała się z klas od szóstej do ósmej starego stylu i od pierwszej do trzeciej nowego stylu
1936    W salach lekcyjnych w miejsce portretów Józefa Piłsudskiego powieszone zostały portrety marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Poniżej godła znajdowały się także portrety prezydenta Ignacego Mościckiego
1937 VI     Pierwsza mała matura w szkole (po zakończeniu czteroletniego gimnazjum)
1937/38    Wdrażając reformę Jędrzejewicza szkoła składała się z klas siódmej i ósmej starego styli oraz pierwszej  do trzeciej nowego stylu
1937/38    W wyniku realizacji reformy jędrzejewiczowskiej w szkole pojawiła się pierwsza klasa liceum,                 a zakończyła naukę ostatnia, tj. ósma klasa gimnazjalna starego stylu
1938 VI     Z powodu zakończenia procesu likwidacji ośmioletniego gimnazjum dyrektor Mieczysław Adamowski       w sprawozdaniu dyrekcji opublikował spis absolwentów I Gimnazjum, którzy zdawali egzamin dojrzałości w tym cyklu kształcenia w latach 1859/60 – 1937/38
1938/39   Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (w oficjalnej nazwie słowo „Liceum” było przed słowem „Gimnazjum”, bo to podnosiło rangę placówki, jako szkoły kończącej się dużą maturą, w języku potocznym mówiono czasem zamiennie „Gimnazjum i Liceum”, a nawet z przyzwyczajenia „Gimnazjum”)
1938 4 – 9 V      Ostatni pisemny egzamin dojrzałości uczniów ośmioletniego gimnazjum
1938 13 – 14 V  Ostatni ustny egzamin dojrzałości uczniów ośmioletniego gimnazjum (później odbywały się jedynie egzaminy poprawkowe i egzaminy dla eksternów)
1939 8 – 9 V      Pierwszy pisemny egzamin dojrzałości dla absolwentów liceum
1939 15 – 17 V  Pierwszy ustny egzamin dojrzałości dla absolwentów liceum
1939 1 IX – 5 X Udział nauczycieli i uczniów w wojnie obronnej Polski
1939 10 IX    Budynek szkoły zajęty został przez władze niemieckie
1939 31 X     W wyniku zarządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka nastąpiła formalna likwidacja I Liceum i Gimnazjum
1939 – 1945   Udział nauczycieli, wychowanków i pracowników administracyjnych w walkach na frontach II wojny światowej oraz w działalności konspiracyjnej Polskiego Państwa Podziemnego
1940 6 I – 1944  koniec VII Budynek szkolny zajęty był przez sąd grodzki i okręgowy oraz kilka niemieckich instytucji
1940 – 1944    Udział nauczycieli i uczniów w procesie tajnego nauczania
1944 – 1948    Udział nauczycieli i wychowanków w legalnej i konspiracyjnej walce o wolną i demokratyczną Polskę
1944 VIII    Budynek szkolny wykorzystywany był na cele wojskowe. Kilka sal na piętrze przeznaczony było na więzienie dla więźniów politycznych.
1944 koniec VIII Dyrektor Mieczysław Adamowski uzyskał zapewnienie, że wojsko i inne instytucje opuszczą gmach I Gimnazjum i Liceum
1944 1 IX  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1944 – 1 – 7 IX  Porządkowanie budynku, aby nadawał się na cele dydaktyczne
1944 8 IX  Pierwszy dzień zajęć szkolnych
1944 IX     Zniesienie czesnego dla uczącej się młodzieży
1944/45    Na frontowych ścianach sal lekcyjnych pojawił się orzeł bez korony
1944 – 1948    Udział nielicznej grupy wychowanków w zdobywaniu i utrwalaniu władzy komunistycznej
1945 I – 1947 XII   W budynku I Gimnazjum uczyła się młodzież dwóch męskich gimnazjów
1945 III – VI Ukazywał się tygodnik „Młode pióra” jako dodatek do „Dziennika Rzeszowskiego,
a redagowali go uczniowie Lesław Grzegorczyk i Ignacy Balicki
1945 24 IX    Na polecenie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie usunięto z przedwojennych pieczątek koronę nad orłem
1946 1 VII    Sowieci opuścili Bursę Gimnazjalną, opiekę nad nią przejął przedwojenny dyrektor ks. Stanisław Kulanowski
1946 1 IX    Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty z 11 V 1946 r. czteroletnie gimnazjum zostało przekształcone w trzyletnie, obejmujące klasy I – III, oparte na siedmioletniej szkole powszechnej. Uczniowie promowani w czerwcu 1946 r. do klas gimnazjalnych II, III i IV, wrócili od 1 IX 1946 r. do nowych klas I, II i III, w których realizowano program nauczania dawnych klas gimnazjalnych II, III i IV
1947 16 X    Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru I Państwowemu Gimnazjum i Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (była to replika sztandaru z 1924 r.)
1947    Po sfałszowanych wyborach poniżej godła państwowego powieszone zostały portrety prezydenta Bolesława Bieruta i premiera Władysława Gomułki
1948 1 IX    Powołano jednolitą organizacyjnie średnią szkole jedenastoletnią. I Państwowe Gimnazjum i Liceum przekształcono w I Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego w Rzeszowie
1949 początek roku Na frontowych ścianach sal lekcyjnych w miejsce portretów Władysława Gomułki pojawiły się portrety Józefa Cyrankiewicza (obok portretów prezydenta Bolesława Bieruta)
1950    Władze komunistyczne zlikwidowały bursę gimnazjalną, a jej budynek przekazały na cele wojska. W 1951 r.    w budynku umieszczono Wojskową Komendę Rejonową
Ok. 1951    Sztandar szkolny z 1947 r. został ukryty przed władzami komunistycznymi przez ks. Walentego Bala
1952 jesień    Na frontowych ścianach sal lekcyjnych pojawiły się portrety przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego
1953/54    Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty Szkoła otrzymała nazwę: I Liceum Ogólnokształcące Męskie w Rzeszowie (władze Polski Ludowej pozbawiły ją patrona)
1954 15 V     Rozpoczęły się obchody jubileuszu 300-lecia szkoły
1956 29 IV    Rozpoczął się remont kapitalny budynku, w trakcie którego odnowiono drzwi, podłogi i okna
1957 19 V     Po prawej stronie przy bramie wejściowej do szkoły wmurowano tablicę upamiętniającą wychowanka szkoły Ignacego Łukasiewicza, z okazji 75. rocznicy jego śmierci
1957 5 IX    W szkole założono orkiestrę dętą
1959    Skanalizowanie szkoły
1960 11 – 12 VI Pierwszy Zjazd Wychowanków w stulecie pierwszej matury w Rzeszowie oraz trzystulecia szkoły. Wydarzenie to upamiętniono wmurowaniem tablicy we wschodnią, parterową część ściany  na klatce schodowej. Tablicę zaprojektował wychowanek szkoły inż. Tadeusz Tondera. Upamiętnia ona trzystulecie szkoły i stulecie pierwszej matury
1960/61 – 1961/62 Zainstalowano w budynku centralne ogrzewanie. W salach lekcyjnych rozebrane zostały piece kaflowe
1961 15 VII Ustawa wydłużająca okres nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat
1961 1 IX    Oddanie do użytku sali gimnastycznej
1961   Podczas budowy sali gimnastycznej przeniesiono na małe podwórko kamień upamiętniający  dziesięciolecie odzyskania niepodległości. Ulokowano go na małym rabacie i posadzono iwę
1961   Na korytarzach szkolnych umieszczono kute lampy celem dopasowania ich kształtu do wystroju architektonicznego wnętrza
1961   Ufundowano sztandar dla drużyny harcerskiej
1961/62  Budowa pawilonu do zajęć technicznych i garażu. Pawilon znajdował się w północno wschodniej części dużego podwórza, a garaż w pobliżu bramy wjazdowej.
1961/62  Szkoła otrzymała samochód marki Warszawa od Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Wykorzystany był on do prowadzenia nauki jazdy
1962 3 V   Zainstalowano drzwi bramy wejściowej do budynku szkolnego
1962 26 X  Dyrekcja przekazała akta I Gimnazjum i Liceum do Oddziału Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie
1964 IX    Usunięto z nazwy szkoły przymiotnik „męskie” z powodu jej przekształcenia w liceum koedukacyjne
1964 jesień    Portrety przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego wiszące na frontowych ścianach sal lekcyjnych zostały zastąpione przez portrety jego następny Edwarda Ochaba
1965    Zakupiono do szkoły pierwszy telewizor
1965/66    W szkołach podstawowych zorganizowano klasy ósme. Osoby urodzone od stycznia do czerwca po klasie siódmej rozpoczęły naukę w szkołach ponadpodstawowych, a pozostałe kontynuowały naukę w klasie ósmej. Do I Liceum przyjęto tych absolwentów klasy siódmej, którzy urodzili się w pierwszej połowie 1951 roku
1967   Wypoziomowanie i wyasfaltowanie dużego i małego podwórza
1967/68  Do I Liceum przyjęto po raz pierwszy cały rocznik absolwentów klasy ósmej
1968  połowa roku Na frontowych ścianach sal lekcyjnych portrety przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba zastąpione zostały przez portrety jego następcy Mariana Spychalskiego
1970/71   Uczniowie pod kierunkiem dr Józefa Świebody, na podstawie akt szkolnych, opracowali sprawozdania za lata 1959-1971
1971 początek roku   Ze ścian w salach lekcyjnych zdjęte zostały portrety I sekretarza KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Gomułki, premiera Józefa Cyrankiewicza i przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego. Ekipa Edwarda Gierka uznała, że na frontowych ścianach pozostanie tylko orzeł
1971 8 V    Uroczyste przekazanie dla szczepu harcerskiego I Liceum sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski
1973 V     Podczas uroczystości 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej I Liceum Ogólnokształcące otrzymało sztandar oraz imię Stanisława Konarskiego
1973 12 V   Z okazji 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej I Liceum odznaczone zostało pamiątkowym medalem
1973   W kościele gimnazjalnym odsłonięto tablicę upamiętniającą generała Władysława Sikorskiego (w 30 rocznicę jego śmierci)
1974 VII – VIII Remont, w trakcie którego pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono podłogi i tynki w kuchni szkolnej oraz wyremontowano instalację elektryczną w sali gimnastycznej
1974    Zakupiono do szkoły pierwszy kolorowy telewizor
1975    W bocznej nawie kościoła gimnazjalnego odsłonięto tablice upamiętniająca rzeszowian poległych w walce o niepodległość podczas II wojny światowej, partyzantów oraz ofiar martyrologii. Uroczystość byłą częścią obchodów trzydziestolecia zakończenia II wojny światowej. Wśród upamiętnionych znaleźli się nauczyciele i wychowankowie szkoły
1979 5 XII    I Liceum odznaczone zostało złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
1981 początek roku W I Liceum powstał Niezależny Związek Uczniowski Wspólnota (władze państwowe nie stworzyły ścieżki prawnej dla legalizacji związków uczniowskich). Działał do wprowadzenia stanu wojennego
1981 V   Podczas obchodów stulecia urodzin generała Władysława Sikorskiego uroczyście powieszono jego portret w sali historycznej. Wykonał go były dyrektor szkoły Paweł Jakubowicz
1981 V    W sali historycznej za zgodą władz szkolnych uczniowie powiesili krzyż
1981 IX – 1982 VIII   Lidia Wal – pierwszą kobietą na stanowisku pełniącej obowiązki dyrektora Liceum
1982/83    Remont i konserwacja dachu, remont zabytkowej studni, zabezpieczenie muru okalającego teren szkoły, wykonanie elewacji budynku od ul. 3 Maja
1982/83   Wznowiono wydawanie drukiem sprawozdań szkolnych. Ukazują się one do chwili obecnej
1983 wiosna – lato  Renowacja szkoły poprzedzająca Drugi Zjazd Wychowanków.
1983 3 V   Na ścianie budynku naprzeciw szkoły tablicę odsłonięto upamiętniającą 192 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
1983 17 VII    Po lewej stronie bramy wejściowej we fronton budynku szkolnego wmurowano tablicę upamiętniającą wychowanka I Gimnazjum Władysława Sikorskiego. Jej projektantem był Krzysztof Bukała. Uroczystość była częścią obchodów 40 rocznicy śmierci Naczelnego Wodza
1983 30 IX – 1 X   Drugi Zjazd Wychowanków z okazji 325-lecia zakładu. Z tej okazji sztandar szkoły udekorowano odznaką „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego” oraz odsłonięto tablicę dla upamiętnienia 325-lecia Collegium na półpiętrze klatki schodowej. Umieszczono ją na lewo od tablicy upamiętniającej 350-lecie szkoły i 100-lecie pierwszej matury
1983   Przeprowadzono odwilgocenie budynku metodą elektroosmozy
1983   Ukazała się książka Józefa Świebody Collegium Ressoviense w życiu Polaków.
1984 VI  Po raz pierwszy udekorowano najlepszego ucznia I Liceum (Janusza Wołcza) medalem Primus inter pares
1984 13 X   Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej sztandar szkoły udekorowano Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
1984   Ukazała się książka Józefa Świebody “Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie 1786 – 1918”
1985   Ukazała się książka Józefa Świebody “Szkoła charakterów. Księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie”
1986 17 XI   Podczas obchodów 100-lecia urodzin prof. Władysława Szafera Instytut Botaniki PAN wyróżnił I Liceum medalem
1986/87    Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika nadał szkole medal za działalność społeczną w Olimpiadzie Biologicznej
1987 – 11 – 12 V   Pisemny egzamin dojrzałości. W pierwszym dniu uczniowie zdawali język polski, a w drugim drugi przedmiot, którym nie musiała być matematyka
1987 1 IX    Odsłonięto posadowione na klatce schodowej rzeźby Kaliope i Euterpe. Pierwszą wykonał Marian Konopacki, a drugą Krzysztof Bukała
1987 1 IX    Na pierwszym piętrze, w ślepej arkadzie korytarza wschodniego w skrzydle zachodnim szkoły wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą wychowankowi szkoły Władysławowi Szaferowi (z okazji 100 rocznicy jego urodzin). Napisy na tablicy wraz z podobizną uczonego wykonała Zofia Mitał. Uroczystością tą upamiętniono setna rocznicę urodzin botanika
1987 1 IX    Otwarcie Galerii Portretów znajdującej się w pokoju nauczycielskim
1987    Odtworzono, wg projektu dra Józefa Świebody, sztandary z okresu pijarskiego i z czasów niewoli austriackiej (oryginalne sztandary zaginęły w okresie niemieckiej okupacji)
1987    Zakupiono do szkoły telewizor z telegazetą
1987/88    Połączono budynek I Liceum z siecią miejską centralnego ogrzewania. Pozwoliło to na zlikwidowanie kotłowni w suterenach
1987/88     Stworzono od podstaw pracownię mikrokomputerową
1988 11 X   Podczas obchodów 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 45-lecia utworzenia Ludowego Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej przyznał szkole Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
1988 29 X   W I Liceum zapoczątkowana została tradycja organizowania półmetków klas drugich
1989 8 VI    Odsłonięcie i poświęcenie pomnika patrona szkoły księdza Stanisława Konarskiego. Jego projektantem był Kazimierz Mierczyński
1989 23 IX   Uczestnicy Zjazdu Koleżeńskiego z okazji 50-lecia pierwszej matury licealnej przekazali uczniom szkoły historyczny sztandar I Liceum z 1947 r. przechowywany w kościele Św. Krzyża od lat 50. przez ks. Walentego Bala
1989 4 XI    Zatwierdzenie przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie zmiany nazwy szkoły na I Liceum Ogólnokształcące im. księdza Stanisława Konarskiego (wcześniej w nazwie nie było „księdza”). Skrótem „ks.” uzupełniono napis na pomniku patrona
1989 29-29 XII Pierwszy Memoriał im. Stanisława Piątka zorganizowany w I Liceum
1990 początek roku Na ścianach frontowych sal lekcyjnych orły bez korony zastąpione zostały orłami z koroną
1990 24 IV   W Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy zarejestrowano Towarzystwo Szkół Twórczych z siedzibą w Warszawie (TST faktycznie istniało od 1983 r.). I Liceum w Rzeszowie jest członkiem założycielem TST
1990 V    Po raz pierwszy zorganizowano egzaminy dojrzałości połączone z egzaminami wstępnymi na Wyższa Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie i Politechnikę Rzeszowską. Później podobne egzaminy organizowano także z Akademią Górniczo Hutnicza w Krakowie. Formuła egzaminów wyczerpała się po wprowadzeniu nowej matury i zlikwidowaniu egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie
1990 24 IX    Prezydium Towarzystwa Przyjaciół I LO rozpoczęło starania o odzyskanie Bursy Gimnazjalnej im. ks. Feliksa Dymnickiego. Zakończyły się one niepowodzeniem, a Bursę przyznano Liceum Sióstr Prezentek
1990 21 X    W kościele Św. Krzyża odsłonięto tablicę upamiętniającą wychowanka I Gimnazjum i Liceum, żołnierza Armii Krajowej Władysława Skubisza
1990 24 XI    Zainstalowanie w szkole anteny zbiorczej. Początek telewizji kablowej w I Liceum
1990 9 XI    Podczas obchodów święta niepodległości w kościele gimnazjalnym uroczyście poświęcono krzyże szkolne, które wróciły do sal lekcyjnych
1990 – 1991   Pokryto dach szkoły miedzianą blachą. W 1990 wymieniono dach nad oficyną, a rok później nad resztą budynku
1991 5 II    Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował Stowarzyszenie Menadżerów Przyszłości „Menadżer”. Jego opiekunka była nauczycielka I Liceum Helena Kuśnierz-Rusinek
1991 14 II   Młodzież I Liceum po raz pierwszy zorganizowała Walentynki. Tradycja ta jest kontynuowana do chwili obecnej
1991 15 – 16 II I Liceum w Rzeszowie zostało członkiem założycielem Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce
1991 2 VI   Beatyfikacja absolwenta szkoły Józefa Sebastiana Pelczara
1991 VI   Celem uczczenia wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie ukazała się książka Józefa Świebody “Popijarski Zespół Architektoniczny w Rzeszowie”
1991 1 IX  Powrót religii do szkoły. W gronie pedagogicznym pojawili się, po długiej przerwie księża (ks. dr Stanisław Jackowski i ks. Piotr Mierzwa). Przez rok księża za wykonaną pracę nie otrzymywali wynagrodzenia. Otrzymywali zapłatę tylko za prowadzenie kółek przedmiotowych
1991/92   Po raz ostatni sprawozdanie szkolne przed oddaniem do druku pisane było na maszynie
1992 28 II   Po raz pierwszy wyłoniono dyrektora I Liceum na podstawie konkursu. Został nim (na pięć lat) urzędujący dotychczas dyrektor Ryszard Kisiel
1992 18 III   Założenie Fundacji Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. Fundacja funkcjonuje do chwili obecnej
1992 25 – 26 IV Pierwszy Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych. Festiwale organizowane są do chwili obecnej
1992 IX  Po raz pierwszy zorganizowano klasę „0” (zerową) z intensywną nauką języka angielskiego. Klasy te funkcjonowały dzięki współpracy I LO ze szkołami podstawowymi. Rekrutowano do nich szczególnie uzdolnionych absolwentów klas siódmych szkół podstawowych. Młodzież odbywała zajęcia z kilku przedmiotów w I LO, a kilku        w macierzystych szkołach podstawowych
1992 9 – 11 XII   Pierwsza Biesiada Poetycka w I LO. Biesiady organizowane są do chwili obecnej
1992  I Liceum nawiązało współpracę partnerską z Europagymnasium w Klagenfurcie. Współpraca utrzymywana jest do chwili obecnej
1992/93   W I Liceum powstał ośrodek wydawniczy Biblioteka Collegium Ressoviense. Wydawała ona sprawozdania szkolne, tomiki poetyckie młodzieży, almanachy poetyckie i in. publikacje. Wydawnictwo funkcjonuje do chwili obecnej
1992/93  Po raz pierwszy przed oddaniem do druku sprawozdanie szkolne pisane było na komputerze
1992 15 XII   W oparciu o artykuł 60, ustęp 1-2 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 14 z 14 III 1992 r. i załącznik do tego zarządzenia z 19 VI 1992 r.  Rada Pedagogiczna opracowała Statut I Liceum
1993 22 IV   Początek strajku nauczycieli zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wzięli w nim udział także nauczyciele I Liceum
1993 10 – 14 V   Strajk nauczycieli zorganizowany przez NSZZ „Solidarność”. Wzięli w nim udział także nauczyciele I Liceum
1993 8 VI  Z okazji IV Zjazdu Klubu Najstarszych Szkół w Polsce powieszono w pokoju nauczycielskim pięć lamp, będących replikami produkowanych na przełomie XIX i XX wieku w monarchii habsburskiej lamp braci Brünner
1993 11 VI  IV Zjazd Klubu Najstarszych Szkół w Polsce w I Liceum w Rzeszowie
1993 18 – 23 IX Pierwsza wizyta młodzieży z Europagymnasium w Klagenfurcie w I Liceum
1993 1 X   Po raz pierwszy w I Liceum obchodzono dzień patrona – ks. Stanisława Konarskiego. Obchody organizowane są do dnia dzisiejszego
1994 17 – 18 II   Pierwsze Seminarium Chemiczne w I Liceum zorganizowane we współpracy z Politechniką
Rzeszowską. Seminaria organizowane są do dnia dzisiejszego
1994 22 – 23 IV   Pierwsze Spotkania z Fizyką zorganizowane w pracowni fizyki w I Liceum. Spotkania
organizowane są do dnia dzisiejszego
1995 30 IX   Odsłonięcie i poświecenie Tablicy Pamiątkowej „Signum Laudis proffessoribus et discipulis eius scholae defensoribus patriae” wybitnych nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum
1996 15 XI   W związku ze zmianą organu prowadzącego szkołę Rada Pedagogiczna uchwaliła poprawki do statutu
1996/97      Organem prowadzącym szkołę została Gmina Miasta Rzeszów. Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie pozostawiono nadzór pedagogiczny
1998 10 XI   Na dolnym korytarzu odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Tadeusza Cieśli, absolwenta szkoły, żołnierza AK, więźnia Auschwitz, kuriera Rządu Polskiego w Londynie
1999 26 III  Powstało Szkolne Koło „Caritas”. Funkcjonuje po dzień dzisiejszy
1999 13 VI   Beatyfikacja wychowanka szkoły Romana Sitki
1999 1 IX     Rozpoczęła się reforma programowa i strukturalna oświaty. W ciągu trzech lat obowiązujący od 1968 r. dwustopniowy system szkolnictwa miał stopniowo przekształcić się w trójstopniowy. Po sześcioletniej szkole podstawowej, uczniowie przez trzy lata mieli uczęszczać do gimnazjum, a po nim do trzyletniego liceum
1999 30 IX   Założenie Klubu Absolwenta przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Klub funkcjonuje po dzień dzisiejszy
1999   I Liceum uzyskało dostęp do internetu
2000 1 IX    Otwarcie i poświęcenie Laboratorium Chemicznego im. dra Franciszka Tadeusza Słodyka
2000 13 IX   Odsłonięcie i poświecenie tablicy w kościele pw. Św. Krzyża ku czci świętych i błogosławionych Kościoła nauczycieli i wychowanków szkoły: ks. Stanisława Papczyńskiego, ks. bp. Józefa Sebastiana Pelczara, ks. Romana Sitki i ks. Jana Balickiego
2000 30 IX   Wybicie medalu z okazji jubileuszu 300-lecia urodzin ks. Stanisława Konarskiego
2001 1 IX    Przekształcenie ponadpodstawowego czteroletniego I Liceum w Rzeszowie w ponadgimnazjalne trzyklasowe I Liceum w Rzeszowie
2001/02   Z powodu odroczenia terminu wprowadzenia Nowej Matury przez minister edukacji Krystynę Łybacką na rok szkolny 2004/05 r. uczniowie mogli wybierać pomiędzy starą formułą matury a nową. W I Liceum do zdawania w nowej formule nie zgłosił się żaden uczeń czwartej klasy
2002 13 VI   Zarząd Miasta Rzeszowa przekazał w trwały zarząd na czas nieoznaczony I Liceum nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 1163/1 w obr. 207 o pow.49 a 96 m2 obj. Kw. 25226; 1165/2 w obr. 207 o pow 57m2 obj. Kw. 91109 wraz z budynkiem głównym szkoły składającym się z części zabudowań, tj. frontowej, skrzydło północne i wschodnie
2002 18 VIII   Beatyfikacja wychowanka szkoły Jana Balickiego
2002 1 IX   Na mocy uchwały Rady Miasta Rzeszowa z 16 IV 2002 r. I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie przekształcone zostało z ponadpodstawowego na ponadgimnazjalne. Przed przekształceniem miało klasy I, II, III i IV, a po zakończeniu przekształcenia klasy I, II i III
2003 18 V  Kanonizacja wychowanka szkoły Józefa Sebastiana Pelczara
2004 2 V    Uczniowie I Liceum po raz pierwszy obchodzili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2004/05    W I LO powstał Terenowy Ośrodek Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Rzeszowie
2005 IV – V    Wprowadzenie nowej matury, czyli egzaminu państwowego, którzy zastąpił dawny egzamin dojrzałości (starą maturę). W I Liceum ustne egzaminy maturalne odbyły się od 18 do 29 IV, a pisemne od 5 do 31 V
2007 1 VII – 2008 31 VIII Remont kapitalny szkoły (m.in. rozebrano komin, garaż i ruiny szopy od ul.
Dymnickiego, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano elewację budynku, przebudowano chodnik i boisko, przebudowano wszystkie media, przeprowadzono gruntowny remont 11 pomieszczeń szkolnych; remont sal lekcyjnych odbywał się krocząco, tak, aby nie wyłączać co pewien czas po dwie sale lekcyjne)
2007 18 VII    Prezydent Miasta Rzeszowa przedłużył Ryszardowi Kisielowi okres pełnienia funkcji dyrektora o dwa lata (od 1 IX 2007 do 31 VIII 2009). Przesłanką do podjęcia tej decyzji był rozpoczęty remont kapitalny budynku szkolnego oraz trwające przygotowania do jubileuszu 350-lecia I Liceum
2007 16 IX   Beatyfikacja nauczyciela szkoły Stanisława Papczyńskiego
2008 VIII   Na ścianie nad klatka schodową umieszczono płaskorzeźby Jerzego Sebastiana Lubomirskiego i księdza Stanisława Konarskiego, a pomiędzy nimi herb I Liceum
2008 VIII   Sale lekcyjne otrzymały swoich patronów. Przed wejściem do sal pojawiły się tabliczki zawierające krótkie życiorysy ich patronów
2008 27 – 28 IX    Jubileusz 350-lecia I Gimnazjum i Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego. III Zjazd Wychowanków. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie (tablice ufundowali absolwenci J. Gottman i Z. Góral). Tablica upamiętniająca 235-lecie szkoły przesunięta została na lewo, a nowa tablica znalazła się w środku tablic upamiętniających 300-lecie i 325 lecie szkoły
2008   W 350 rocznicę powstania szkoły ukazały się następujące publikacje: Józef Świeboda (red.), Księga Jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658 – 2008, Tadeusz Ochenduszko, Zbigniew Jakubowski, Ryszard Kisiel Dzieje I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Jego nauczyciele i wychowankowie. Kalendarium,  Marek Czarnota, Ryszard Kisiel, Collegium Ressoviense Kościół Klasztor Szkoła (album) oraz Rysunki Stanisława Ożoga
2009 1 VI    Nierozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum. 19 VIII 2009 prezydent miasta Rzeszowa powołał na stanowisko dyrektora na jeden rok Ryszarda Kisiela. Po nierozstrzygniętych konkursach (albo braku kandydatów w konkursie) w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 prezydent miasta powierzał stanowisko dyrektora na jeden rok Ryszardowi Kisielowi
2010 4 – 20 V  Egzaminy maturalne przeprowadzone według znowelizowanej procedury
2010 10 VI   Obchody 150-lecia pierwszej matury w rzeszowskim Gimnazjum. Z tej okazji zasadzono w rogu dziedzińca szkolnego, w części północno-wschodniej, dąb, któremu Rada Pedagogiczna nadała 21 czerwca imię patrona szkoły „Stanisław”. Na tym samym posiedzeniu osiemdziesięcioletni dąb, Pomnik Przyrody, otrzymał imię „Władysław”, na cześć wybitnego wychowanka szkoły Władysława Sikorskiego
2010 1 IX   Po przejściu na emeryturę wicedyrektor Zofii Jakubowskiej powołanie mgr inż. Alicji Król na stanowisko wicedyrektora I Liceum
2010   W 150 rocznicę pierwszej matury w Rzeszowie ukazała się książka Tadeusz Ochenduszko Leksykon nauczycieli  i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945 rokiem
2011/12  Zakończyły się przygotowania do wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym
2012 1 IX   Rozpoczęto nauczanie według nowej podstawy programowej. W klasach pierwszych nauczyciele większości przedmiotów kończyli materiał z klas gimnazjalnych. W klasach nie będących humanistycznymi zamiast historii i wiedzy o społeczeństwie pojawił się przedmiot historia i społeczeństwo, a w profilach ścisłych zamiast biologii, fizyki, chemii przedmiot przyroda
2012 10 X  Ukazał się pierwszy numer pisma szkolnego „Spiritus Scholae”. Periodyk ukazuje się do chwili obecnej
2013 1 IX   Wprowadzony został dziennik elektroniczny. W pierwszym semestrze prowadzone były dwa dzienniki: tradycyjny (papierowy) i elektroniczny. W drugim tylko elektroniczny
2013    Rekonstrukcja muru otaczającego teren szkolny od strony wschodniej i południowej
2014 25 VII    Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum po raz kolejny został nierozstrzygnięty
2014 26 VIII   Prezydent miasta Rzeszowa powierzył to stanowisko na jeden rok Alicji Król. Została ona pierwszą w historii szkoły kobietą na stanowisku dyrektora
2014/15   Pierwszy raz w historii szkoły mającej tradycje męskie zarządzały nią dwie kobiety: dyrektor Alicja Król i wicedyrektor Bożena Putyło
2015 8 I    Nawiązanie współpracy pomiędzy I Liceum a rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Współpraca kontynuowana jest po dzień dzisiejszy
2015 20 X  Po raz pierwszy zorganizowano w I Liceum Szkolny Dzień Kariery
2015/16    Renowacja zabytkowych drzwi wejściowych
2016 15 III  Kanonizacja nauczyciela rzeszowskiego Kolegium Stanisława Papczyńskiego
2017   Zaczęto realizować reformę edukacji. W jej wyniku stopniowo wygaszone zostały gimnazja, a szkoły podstawowe wydłużone z sześciu do ośmiu lat. W roku szkolnym 2017/18 gimnazja (w oficjalnym języku nazywane oddziałami gimnazjalnym) składały się z klas drugich i trzecich, w roku szkolnym 2018/19 tylko z klas trzecich
2017 3 XI   Nad drzwiami do przedsionka prowadzącego do sali fizycznej umieszczono tablicę z nazwiskami kolejnych prefektów szkoły, kierowników, zastępców dyrektorów, dyrektorów oraz pełniących obowiązki dyrektorów
2018 30 I   W sali 34 (przyszłej Izbie Tradycji) zamontowano cztery tablice, na których zapisano najważniejsze wydarzenia z czterech okresów historii szkoły, jedną tablicę poświęconą jej patronowi oraz w pięciu gablotach urządzono wystawę ukazującą wkład nauczycieli i wychowanków w różne dziedziny  życia społecznego
2018 VIII   Na bocznej ścianie korytarza na pierwszym piętrze pojawiły się tabliczki z imionami i nazwiskami absolwentów, którzy uzyskali tytuł Primus inter pares
2018 VIII   Na bocznej ścianie korytarza na parterze pojawiły się tabliczki z imionami i nazwiskami laureatów olimpiad przedmiotowych
2018 30 IX   Obchody jubileuszu 360 szkoły połączone z obchodami 260. rocznicy urodzin jej absolwenta, pierwszego polskiego elektryka, Józefa Hermana Osińskiego (tę drugą rocznice obchodzono wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich). Szkoła otrzymała nowy sztandar, na małym podwórku posadowiono kamień pamiątkowy, utworzono Szkolną Izbę Tradycji im. dr Józefa Świebody
2018    W ramach jubileuszu 360-lecia szkoły opublikowane zostało drugie wydanie albumu Collegium Ressoviene Kościół Klasztor Szkoła oraz Biuletyn Jubileuszowy pod red. Piotra Wanata i Alicji Król
2019 5 II  W I Liceum zorganizowano I Rzeszowskie Igrzyska Ratownicze. Imprezę tę kontynuowano w następnym roku
2019 8 – 27 IV Strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych
2019 VI  Zakończenie procesu wygaszania gimnazjów. Uczniowie klas trzecich oddziałów gimnazjalnych ukończyli szkołę
2019 1 IX  W pierwszych klasach szkół średnich zorganizowano naukę dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych i absolwentów trzecich klas gimnazjów
2019 1 IX  Rozpoczął się proces przekształcania szkoły w 4-letnie Liceum. Zorganizowano sześć klas pierwszych dla uczniów po gimnazjum i sześć klas pierwszych dla uczniów po szkole podstawowej. Szkoła liczyła łącznie 24 zespoły klasowe. Część zajęć odbywała się w filii przy ul. Pułaskiego. Każdy odział uczył się trzy dni w budynku I Liceum, a dwa w budynku filialnym. W piątek wszystkie zespoły klasowe miały zajęcia w gmachu głównym
2019 1 IX    W związku z utworzenie filii w I Liceum powstało drugie stanowisko zastępcy dyrektora. Została nim mgr Iwona Palczak
2019 1 X     Zaczął obowiązywać znowelizowany Statut Liceum
2019 19 XI  Rozpoczęło się osuszanie murów szkoły systemem Aquapol (bez nawiercania murów)
2019 XII     W sali 39 zainstalowano sufitowe i sceniczne nagłośnienie
2020 12 – 24 III    Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. W okresie tym nauczyciele przygotowywali się do pracy zdalnej z młodzieżą
2020 25 III   Rozpoczęło się nauczanie zdalne młodzieży. Część zajęć odbywała się w formie wideokonferencji, a na pozostałych nauczyciele kontaktowali się z uczniami na czacie. Taka forma pracy utrzymana została do końca roku szk.
2020 4 V    Zaplanowany na 4 V początek matur z powodu koronawirusa przesunięty został na czerwiec
2020 8 – 26 VI   Matury pisemne opóźnione z powodu koronawirusa. W 2020 r. ze względu na pandemię, decyzją ministra edukacji nie przeprowadzano ustnej części matury
2020 2 IX   Początek roku szkolnego. Powrót do tradycyjnego, stacjonarnego nauczania

Opracował Tadeusz Ochenduszko na podstawie sprawozdań szkolnych, kroniki szkolnej oraz publikacji:

  • J. Świeboda, Collegium Ressowiense w życiu Polaków 1958 – 1983, Rzeszów 1983,
  • J. Świeboda, Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie 1986 – 1818, Rzeszów 1984,
  • J. Świeboda, Szkoła charakterów. Księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, Rzeszów 1985,
  • J. Świeboda (red.), Księga jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658 – 2008, Rzeszów 2008,
  • T. Ochenduszko, Z. Jakubowski, R. Kisiel, Dzieje I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Jego nauczyciele i uczniowie. Kalendarium, Rzeszów 2008,
  • T. Ochenduszko, Leksykon nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, Rzeszów 2010, Biuletyn jubileuszowy pod red. W. Wanata i A. Król, Rzeszów 2018

Korekta: Anna Putyło

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top