– Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. ST. KONARSKIEGO

*IN PRAETERITO POSTERITAS *

 

Praca w Liceum ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój uczniów, jej cele zostały sprecyzowane w oparciu o najważniejsze dokumenty państwowe. Do opracowania koncepcji pracy szkoły wykorzystaliśmy również Statut I Liceum Ogólnokształcącego, Program Wychowawczy Szkoły, oraz Szkolny Program Profilaktyki. Bardzo istotną podbudowę stanowi historia tej szkoły, galeria wielkich postaci – jej absolwentów – którzy są chlubą kraju i wzorem dla kolejnych pokoleń uczniów, co zamyka się w sentencji będącej naszym mottem: IN PRAETERITO POSTERITAS – W PRZESZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ..

Najważniejsze w naszej pracy jest określenie celów edukacyjnych i wychowawczych. Podstawę stanowi świadomość, że powierzeni nam uczniowie są w wieku , gdy zaczynają wchodzić w dorosłe życie, gdy dojrzewają pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Kształtuje się ich światopogląd, hierarchia wartości. Staja się także świadomymi obywatelami i odbiorcami kultury, są już zdolni do refleksji o świecie i stawiania pytań o charakterze egzystencjalnym. Czujemy się więc powołani aby nauczać, wychowywać i inspirować do właściwego pojmowania wolności swojej i cudzej oraz dobrego rozumienia słowa tolerancja. Rozbudzamy ciekawość świata , samodzielność myślenia, zdolność dokonywania właściwych wyborów, kreatywność i asertywność, oparte na solidnej podbudowie wartości moralnych, patriotyzmu oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Wzór osobowy absolwenta I LO

Absolwent naszej szkoły powinien umieć:
– odnaleźć się w rzeczywistości XXI wieku,
– adaptować się do wymagań wybranej uczelni,
– wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
– korzystać z nowoczesnych środków informacji,
– biegle posługiwać się językami obcymi
– jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie,
– bronić swoich słusznych racji,
– przestrzegać zasad tolerancji,
– dbać o wysoki poziom kultury osobistej,
– budować dobre relacje interpersonalne,
– korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu,
– spełniać obowiązki obywatelskie i rodzinne,
– aktywnie uczestniczyć w życiu swego kraju,
– być równocześnie obywatelem Europy.

 Szkoła umożliwia uczniom dążenie do wzoru poprzez:

– realizację obowiązujących planów i programów nauczania,
– realizację programów wychowawczych,
– zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i pełnego bezpieczeństwa w szkole,
– zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
– umożliwianie uczniom indywidualnego programu i toku nauczania,
– wprowadzanie nowatorskich rozwiązań innowacji pedagogicznych,
– stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
– kultywowanie symboliki i obrzędowości szkolnej ,
– współdziałanie wszystkich organów szkoły,
-współpracę z innymi szkołami w kraju i za granicą.

Koncepcja pracy Szkoły jest przygotowana i modyfikowana oraz realizowana wspólnie z uczniami i we współpracy z rodzicami , a także z pomocą szerokiego grona partnerów naszego Liceum.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top