– Oferta szkoły

Oferta szkoły

OFERTA SZKOŁY:

 • nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach, organizowane w grupach międzyoddziałowych, z podziałem według stopnia zaawansowania,
 • udział w lekcjach prowadzonych pod patronatem Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, fakultety dla maturzystów, koło PTTK, fotograficzne, języka łacińskiego i kultury antycznej, psychologiczne, przedsiębiorczości, koło teatralne, zajęcia i treningi sportowe,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych (uczniowie wielokrotnie zdobywają tytuły laureatów i finalistów),
 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach organizowanych przez  szkołę: Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Seminarium Chemiczne, Spotkania z Fizyką, Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, konferencje naukowe i debaty,
 • wyjazdy do Brukseli i Strasburga, udział w sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
 • schola szkolna, szkolny zespół muzyczny
 • spotkania z politykami, podróżnikami, pisarzami i artystami, jak również wybitnymi wychowankami szkoły 

ILO współpracuje z:

 • uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Akademią Górniczo Hutniczą.
 • Izbą Radców Prawnych i Sądem Rejonowym
 • Instytutem Pamięci Narodowej,
 • Narodowym Bankiem Polskim,
 • Teatrem „Maska” oraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej,
 • Biurem Karier WSiZ-u

Uczniowie szkoły uczestniczą:

 • w międzynarodowych wymianach uczniowskich (Słowacja, Rumunia, Niemcy, Austraia, Hiszpania),
 • projektach edukacyjno-językowych za granicą,
 • projektach europejskich: krajowych i międzynarodowych sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży i w konkursie Euroscola, zdobywając czołowe miejsca,
 • w zajęciach praktycznych i laboratoryjnych w rzeszowskich uczelniach, 
 • w wykładach, także on-line m.in. Uniw. Jagiellońskiego, Ekonomicznego, AGH w Krakowie oraz Uniw. Warszawskiego
 • w projektach Sukces to przygoda oraz Jeden milion myślącej młodzieży,
 • w działalności wolontariackiej i organizacjach charytatywnych (Amnesty International, Caritas, Szlachetna Paczka, Opłatek Maltański, Fundacja Pro Spe),
 • w Szkolnym Dniu Kariery,
 • w obozach narciarsko-snowboardowych,
 • |w wycieczkach ogólnoszkolnych, w tym zagranicznych.
 • w licznych programach stypendialnych.

Szkoła posiada nowoczesne multimedialne pracownie dydaktyczne, nowocześnie wyposażone laboratorium chemiczne, pracownie biologiczne, fizyczne.

W szkole funkcjonuje bezprzewodowa sieć internetowa, dostępna nieodpłatnie dla uczniów.

Założenia projektu oferty edukacyjnej ILO

 1. Szkoła oferuje absolwentom szkoły podstawowej i naukę w 5 oddziałach klas pierwszych.
 2. Uczeń wybiera w toku kształcenia jeden z 5 proponowanych przez szkołę bloków rozszerzeń. Każdy z bloków może zawierać od dwóch do czterech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające.
 3. Planowane bloki rozszerzeń: humanistyczny, językowo-geograficzno-społeczny, matematyczno-fizyczno-informatyczny, matematyczno-geograficzno-językowy, biologiczno-chemiczny.
 4. Wybór bloku rozszerzeń uczeń deklaruje w trakcie naboru do szkoły, określając w ten sposób przedmioty brane pod  uwagę w procesie rekrutacji. 
 5.  Bloki rozszerzeń realizowane są od klasy pierwszej. W przypadku zmiany klasy uczna obowiązuje uzupełnienie różnic programowych.
 6. Szkoła oferuje nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach zaawansowania.
 7. Nauczanie dwóch języków obcych w zakresie obowiązkowym organizowane jest w grupach międzyoddziałowych z podziałem według stopnia zaawansowania językowego. Podział na grupy pierwszego i drugiego języka odbywa się niezależnie, na podstawie testu. Liczba grup poszczególnych języków zależy od ilości oddziałów oraz możliwości organizacyjnych. W planie lekcji języki obce umieszczone będą w taki sposób, by umożliwić wybór grupy.Wybór języków obcych dokonywany jest na etapie rekrutacji do szkoły.
 • pierwszy język obcy wybrany przez ucznia powinien być kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym, przy wyborze bloku B lub D pierwszym językiem obcym powinien być język angielski
 • drugi język obcy wybrany przez ucznia zaleca się, aby był kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym
 1. Zajęcia przedmiotu dodatkowego religia/etyka realizowane są na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów.
  9. Zajęcia przedmiotu dodatkowego wychowanie do życia w rodzinie realizowane są w ramach oddziału, jeśli rodzice  lub pełnoletni uczniowie nie zrezygnują z udziału w zajęciach.

Internaty

Sukces w Olimpiadzie „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”

Miło nam poinformować, że: Małgorzata Baran, Julita Gajda oraz Leon Bira (3D) zakwalifikowali się do drugiego etapu Olimpiady ZUS „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”.  Uczestnicy etapu szkolnego wykazali się fachową wiedzą na temat ubezpieczeń społecznych. Wiedza ta pozwoliła im uzyskać doskonały wynik i znaleźć się wśród 20 najlepszych drużyn w województwie podkarpackim.

Opiekunem drużyny jest prof. Filip Dulla.

Trzymamy kciuki i gratulujemy !!!

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top