– Fundacje Pomocy Szkole

Fundacja Pomocy Szkole
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie

organizacja pożytku publicznego wpisana do
KRS pod nr: 0000071041
adres: 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 15
nr konta: 06 2340 0009 0320 2190 0000 0013

“WSPIERAMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
W ICH DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI.”

Fundacja Pomocy Szkole im. ks. Stanisława Konarskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie pod tym samym patronatem, została ustanowiona przez ówczesnego dyrektora szkoły Ryszarda Kisiela oraz rodziców fundatorów- założycieli dnia 18 marca 1992 roku. Inicjatywie tej przyświecała idea uaktywnienia środowiska rodziców, nauczycieli,  uczniów, oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Powołano ją jako Organizację Pożytku Publicznego dla podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich inicjatyw, które służyłyby wszechstronnemu kształceniu i wychowaniu młodzieży. Główne cele Fundacji i obszary działań to podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej i kulturowej. To także szczególna waga nadana edukacji, oświacie i wychowaniu naszych uczniów, w kontekście świetlanej tradycji tej Szkoły, jej wybitnych wychowanków jako wzorców godnych poznania i naśladowania. Stąd istotne zadanie ochrony dóbr kultury i ich kultywowanie a także upowszechnianie ekologii, zdrowego stylu życia, a w jego ramach kultury fizycznej i sportu. 

Krótki opis działania: Fundacja jest organizacją pozarządową, zrzeszającą grupę ludzi , dla których dobra pozycja i sprawne, z dobrymi wynikami edukacyjnymi, działanie jest motorem napędowym. Na czele stoi Zarząd Fundacji. Zarząd i członkowie poszukują darczyńców głównie wśród absolwentów , rodziców uczniów , nauczycieli, czyli ludzi , którym na tej szkole naprawdę zależy. Pozyskane fundusze wykorzystywane są  dla celów naukowych, kulturalnych i ekologicznych. 

Efekty: Z pozyskiwanych z niemałym trudem funduszy od sponsorów /bardzo często absolwentów Szkoły/ i wpłat 1% podatku na jej konto. Fundacja zrealizowała wiele bardzo cennych dla Szkoły i uczniów inicjatyw. Są wśród nich takie jak: całkowita organizacja i wyposażenie językowej pracowni multimedialnej/ s.42/, doposażenie kilku sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny i radiofoniczny, zakup nowoczesnego, wielofunkcyjnego  pianina. Prowadzone były pozalekcyjne zajęcia językowe dla naszych uczniów oraz zgodnie z zainteresowaniami zajęcia uzupełniające. Ważnym obszarem działań jest promowanie wartości nauki i pracy. Fundacja rokrocznie nagradza absolwenta wyróżnionego medalem Primus Inter Pares oraz  wyróżniających się w pracy nauczycieli. Wspiera także finansowo organizację imprez poetyckich, artystycznych, konkursów i festiwali takich jak np. Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, Ogólnopolska Biesiada Poetycka, koncert „I LOve”, produkcja koszulek „I LOve”. Wspiera  działalność uczniów w Europejskim Parlamencie Młodzieży, udział w Olimpiadach i Konkursach przedmiotowych.  W ramach działalności Fundacji zrodził się pomysł powołania Klubu Absolwenta I LO, który dzisiaj funkcjonuje jako odrębne ciało i jest  organizatorem corocznych, wrześniowych spotkań absolwentów w murach Szkoły.

Rady i przestrogi: Uwagi, bardziej niż rady i przestrogi, dotyczą obszarów działania Fundacji.. Muszą być wybierane spośród wielu tylko te , które rzeczywiście zasługują na wsparcie ze względu na treści czy formę i zakres działań, albo te, które dodatkowo mają wpływ na  popularyzację i podtrzymywanie pozycji szkoły z takimi tradycjami. Nie można się rozdrabniać w inicjatywach, które można zrealizować przy pomocy innych środków. Działania Fundacji mają w środowisku szkolnym określoną renomę i należy ją podtrzymywać.

Sposoby upowszechniania: Działalność Fundacji nagłaśniana jest głównie w środowisku  w jakiś sposób związanym ze Szkołą. Ma swoja stronę internetową , gdzie można znaleźć podstawowe informacje. Sprawozdanie z działalności znajduje się w, jako osobny rozdział, w każdym Rocznym Sprawozdaniu Dyrektora Szkoły. Również na stronie internetowej Szkoły znajduje się informacja o Fundacji a także prośba o przeznaczenie na nią 1% podatku. Formą upowszechniania są również coroczne wrześniowe spotkania Klubu Absolwenta, którego pomysł narodził się wśród członków Fundacji.

Czy wiesz, że….

w I LO istnieje Fundacja Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie celem której jest „podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań sprzyjających wszechstronnemu kształceniu i wychowaniu młodzieży” na rzecz której można przeznaczyć 1% podatku z rozliczeń rocznych

Czy wiesz, że sami możemy sobie pomóc…

informując jak największą ilość osób o możliwości przekazania 1% podatku z rozliczeń rocznych na rzecz: Fundacji Pomocy Szkole im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie

Czy wiesz, że w ramach środków uzyskanych z tytułu 1% podatku możemy utworzyć:

 • Fundusz doposażenia Szkoły
 • Fundusz na edukację finansową młodzieży
 • Fundusz wspierania uzdolnionej młodzieży biorącej udział w festiwalach teatralnych, artystycznych, konkursach poetyckich, olimpiadach przedmiotowych oraz Europejskim Parlamencie Młodzieży
 • Fundusz na zajęcia pozalekcyjne
 • Fundusz nagród dla wybitnych uczniów i wyróżniających się nauczycieli
 • Fundusz wycieczkowy

Czy wiesz, że ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji Pomocy Szkole
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie  w ostatnich 10 latach (2000-2010):

 • wyremontowano salę 44, pomalowano salę 17
 • w 2001 r. sfinansowano szkolne zajęcia pozalekcyjne
 • organizowano kursy języków obcych
 • ufundowano roczne uczniowskie stypendium i udzielono zapomogi
 • corocznie przyznawano nagrody dla uczniów wyróżnionych tytułem „PRIMUS INTER PARES”
 • nagrodzono 8 wybitnych nauczycieli
 • organizowano wycieczki ramach cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
 • organizowano kolejne edycje Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, Biesiady Poetyckiej i wspomagano udział naszych uczniów w Europejskim Parlamencie młodzieży
 • utworzono i wyposażono salę multimedialną 42, zakupiono 2 rzutniki multimedialne do sali 34 i 41, przekazano na rzecz zajęć z WF radiomagnetofon i deskę snowboard 

Dysponując odpowiednimi środkami możemy:

 • doposażyć wszystkie sale w sprzęt multimedialny
 • uprzyjemnić naukę uczniom i pracę nauczycielom
 • polepszyć warunki przebywania w Szkole
 • zapewnić warunki materialne na wspólne spędzanie czasu (szkoły jesienne, wiosenne, wycieczki, organizowanie projektów itp.)
 • uatrakcyjnić zajęcia pozalekcyjne
 • wprowadzić w życie hasło Fundacji

„Wspieramy uczniów i nauczycieli w ich dążeniu  do doskonałości”

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top